konkurs

 

JZU Opšta bolnica Nikšić, raspisuje konkurs za ljekar/ka specijalista/kinja kliničke/medicinske biohemije u Kabinetu za laboratorijsku dijagnostiku. Oglas je objavljen 8. 08. 2022. godine i otvoren je tri dana. Potreban je jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita, VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Medicinski fakultet – specijalista medicinske biohemije ili specijalista kliničke biohemije. Položen stručni ispit. Provjera radnih sposobnosti – nije predviđena. Kandidati su uz molbu dužni da prilože dokaz o stručnoj spremi (Diplomu o završenom medicinskom fakultetu, diploma o stečenom stručnom zvanju specijaliste, odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori); licencu za rad, kopiju biometrijske lične karte, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje. Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj kopiji. Prijave sa dokazima slati na adresu JZU Opšta bolnica Nikšić, Ul. Nikca od Rovina bb, Nikšić. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.