Centar za romske inicijative je u periodu od 18. do 19.novembra, u Podgorici organizovao akreditovanu obuku pod nazivom: “Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplanirnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova” za ukupno 20 stručnih radnika/ca (16ž, 4m). Kroz teorijski i praktični rad sa voditeljima obuke, učesnici
su imali piliku da se upoznaju sa pojmom i
karakteristikama dječjeg ugovorenog braka, nacionalnim zakonodavnim okvirima za suzbijarnje ove pojave kao i načinima postupanja nadležnih institucija. Na osnovu izlaznog testa svi učesnici/e su ispunili/e uslove za dobijanje sertifikata koji izdaje Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore.
Aktivnost je realizovana kroz projekat “Adekvatna
reintegracija za žrtve diečijih nedozvoljenih ugovorenih brakova unutar romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori” koji je podržan od strane Dobrovoljnog Fonda UN-a za savremene oblike ropstva.