Praktično novi Zakon o održavanju stambenih zgrada, koji se trenutno u formi Nacrta nalazi na javnoj raspravi, predviđa uvođenje reda u ovoj oblasti, strožije inspekcijske kontrole ali i rigorozne kazne za upravnike, odnosno privremene upravnike ukoliko na vrijeme ne organizuju hitne radove, piše Analitika.

 

 

 

Najveći broj izmjena i dopuna, u odnosu na onaj zakon iz 2016. godine (formalno se radi o izmjeni tog zakona), izvršen je u dijelu preciziranja odredbi koje se odnose na definisanje nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi, instituta privremenog upravnika, preciziranja ovlašćenja inspektora, odnosno izricanja odgovarajućih mjera inspekcijskog nadzora, koje će omogućiti kvalitetniju implementaciju zakona, piše u Obrazloženju.
Hitni radovi su kao radovi koji se moraju izvršiti bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi i njihove sigurnosti i zaštite imovine, do nivoa sanacije postojećeg stanja radi sprječavanja daljih štetnih posledica i do obezbjeđivanja sredstva za izvođenje nužnih radova.
Važećim zakonom, pa i Predlogom zakona predviđena je podijeljena nadležnost u dijelu inspekcijskog nadzora na organ uprave za inspekcijske poslove, odnosno inspektore za stanovanje i komunalnu inspekciju na nivou jedinice loklane samouprave.
Predlagač je povodom ovog pitanja ostao pri istom rješenju, odnosno dio nadležnosti inpsekcijskog nadzora povjeri Upravi za inspekcijske poslove preko Inspektora za stanovanje a dio povjeri nadležnoj službi jedinice lokalne samouprave – komunalnoj inspekciji.
Najinteresantnije su rigorozne kazne, pa ih objavljujemo:
Novčanom kaznom od 500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice – upravnik odnosno privremeni upravnik, ako:
1) nije obezbijedio obavljanje hitnih radova, bez odlaganja (član 14 stav 1); 2) radi otvaranja zajedničkog računa iz člana 19 stav 1 ovog zakona nije podnio zahtjev nadležnom organu lokalne uprave za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade, u roku od osam dana od upisa stambene zgrade u registar stambenih zgrada (član 19 stav 2);
3) u roku od osam dana po dobijanju matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade nije otvorio zajednički račun stambene zgrade kod finansijske institucije, preko kojeg se obavljaju poslovi održavanja stambene zgrade i vrše uplate za održavanje zajedničkih djelova stambene zgrade (član 19 stav 6);
4) ne vodi evidenciju o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade i urbanističke parcele (član 21 stav 1);
5) nije podnio izvještaj o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade skupštini etažnih vlasnika u roku od 30 dana od dana završetka radova redovnog održavanja stambene zgrade koji su većeg obima, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi, kao i godišnji izvještaj (član 21 stav 2);
6) mu je prestao mandat, a nije bez odlaganja, novoimenovanom upravniku, odnosno predsjedniku skupštine etažnih vlasnika ili nadležnom organu lokalne 16 uprave podnio izvještaj o sredstvima na zajedničkom računu; predao pečat stambene zgrade i dokumentaciju vezanu za poslove održavanja stambene zgrade i obavijestio nadležni organ lokalne uprave o prestanku mandata, u cilju ukidanja ovlašćenja za raspolaganje sredstvima sa zajedničkog računa stambene zgrade, ako radnje iz al. 1 i 2 stava 6 člana 21 ovog zakona vrši prema novoimenovanom upravniku, odnosno predsjedniku skupštine etažnih vlasnika (član 21 stav 6);
7) nije sazvao sjednicu skupštine etažnih vlasnika radi njenog konstituisanja u roku od 15 dana od dana imenovanja (člana 22 stav 7);
8) nije prilikom upućivanja drugog poziva za održavanje konstitutivne sjednice skupštine etažnih vlasnika, upozorio etažne vlasnike o posledicama propuštanja konstituisanja skupštine etažnih vlasnika, ako se na osnovu saziva iz stava 6 člana 22 ovog zakona na održanoj sjednici ne konstituišu organi upravljanja stambene zgrade, jer nije prisutno više od polovine etažnih vlasnika odnosno nema kvoruma (član 22 stav 8);
9) nije stavio na dnevni red konstitutivne sjednice skupštine etažnih vlasnika: Odluku o izboru upravnika i predsjednika skupštine etažnih vlasnika; Odluku o načinu organizovanja poslova održavanja stambene zgrade; Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda; Odluku o nazivu stambene zgrade; Pravila o međusobnim odnosima vlasnika; Ugovor o međusobnim odnosima između skupštine i upravnika; Odluku o otvaranju zajedničkog računa stambene zgrade, i dr. na zahtjev etažnih vlasnika (član 22 stav 10);
10) nije istakao obavještenje na oglasnoj tabli stambene zgrade, ili na drugi način obavijestio etažne vlasnike o konstituisanju skupštine etažnih vlasnika u roku od pet dana od dana održavanja konstitutivne sjednice (član 22 stav 11);
11) nije dostavio nadležnom organu lokalne uprave izvještaj o aktivnostima na konstituisanju skupštine etažnih vlasnika, sa potrebnom dokumentacijom, u roku od osam dana od dana održavanja konstitutivne sjednice (član 22 stav 13);
12) nije obavijestio nadležni organ lokalne uprave o promjenama iz člana 23 stav 1 ovog zakona (član 23 stav 2).
Jelena shared 12 recent posts in this group. Learn more about Jelena.