Senat Univerziteta Crne Gore utvrdio je, na danas održanoj sjednici, prijedlog o broju studenata za upis na dvogodišnje master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godine koji predviđa ukupno 1.960 mjesta i prijedlog o broju studenata za upis na doktorske studije koji predviđa ukupno 133 mjesta.
Dodatno, predložen je broj studenata za upis na dvogodišnje master studije Medicinskog fakulteta, koji je u postupku akdreditacije dva master primijenjena studijska programa: Fizioterapija (20) i Zdravstvena njega (20), pod uslovom da se postupak akreditacije i izdavanja licence za navedene studijske programe završi do raspisivanja konkursa.
Na oba nivoa studija, broj je predložen u skladu sa kadrovskim, prostornim i drugim resursima fakulteta, iskazanim interesovanjem prethodnih godina, podsticanjem dolazne i odlazne mobilnosti, brojem studenata propisanim licencom, potrebama tržišta rada, adekvatnim odnosom broja studenata i nastavnika, kao i obezbjeđivanjem standarda kvaliteta nastave. Prijedlozi Senata Univerziteta Crne Gore biće dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore koji će donijeti odluku o prijedlogu broja studenata za upis na dvogodišnje master studije i konačnu odluku o broju studenata za upis na doktorske studije.
Podržavajući predmetnu inicijativu Vijeća studenata Fakulteta političkih nauka, te da dodatni broj studenata ne ugrožava nastavni proces, Senat je usvojio prijedlog proširenja rang listi za upis na osnovne akademske studije na dva studijska programa: Medijske studije i novinarstvo (5) i Socijalna politika i socijalni rad (5). Prijedlozi će biti dostavljeni Upravnom odboru UCG koji će donijeti odluku o proširenju rang liste.
Na sjednici je usvojen je i Akademski kalendar, za studijsku 2021/2022. koja će početi 27. septembra 2021. godine.
Tajnim glasanjem, na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora UCG, odabrana je vanredna profesorica Filozofskog fakulteta, prof. dr Dijana Vučković.
Na istoj sjednici imenovani su i članovi Komisije za dodjelu zvanja počasni profesor (professor honorius causa).
Senat je upoznat i sa prijedlozima Disciplinske komisije Pravnog Fakulteta u slučaju tri studenta koja su izvršila teže povrede obaveza studenata iz člana 148. Statuta UCG, te je donijeta odluka da se iz pomenutih razloga, studenti isključe sa Pravnog fakulteta UCG u trajanju od jedne studijske godine.