Senat Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici jednoglasno dao pozitivno mišljenje na Program rada Univerziteta Crne Gore kandidata za rektora za mandatni period 2021-2024. godine, redovnog profesora Univerziteta Crne Gore i aktuelnog v.f. rektora, prof. dr Vladimira Božovića.
Saglasno odredbama Statuta Univerziteta Crne Gore, mišljenje Senata dostavlja se Izbornoj komisiji za sprovođenje postupka izbora rektora Univerziteta Crne Gore. Izborna komisija dalje dostavlja Mišljenje Senata Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, koji vrši izbor rektora.
Članovi Senata su postavljali dodatna pitanja na izloženi program kandidatu Božoviću koji je dao odgovore i pojašnjenja na ista.
„Ističem nekoliko važnih ciljeva koje želim da ostvarimo u narednom mandatnom periodu, a to su: razvoj programa koji na efikasan, ali i kvalitetan način obrazuje stručnjake iz grupe deficitarnih zanimanja, sa akcentom na informacione tehnologije; usklađivanje modela studija sa zakonima koji regulišu politiku zapošljavanja kao i potrebama tržišta rada; obezbjeđivanje dodatnih, vanbudžetskih sredstava za neophodne infrastrukturne intervencije; veću međunarodnu prepoznatljivost kroz uvođenje programa na engleskom jeziku kao i dvojnih/zajedničkih diploma; uvećanje energetske efikasnosti objekata UCG kroz kontigent „zelenog univerziteta“, kao i stvaranje alumni mreže i asocijacije prijatelja UCG“, objasnio je on.
Uloga rektora, kako navodi, osim što bi za njega bila velika čast, doživio bi je i na način da se ostvare ključne stavke programa koji predstavlja i za koji vjeruje da može biti okosnica vrlo dinamičnog razvoja UCG.
„Smatram da je jedan od mojih najvažnijih zadataka da se zbrišu sve linije neakademskih ograničenja i prepreka na Univerzitetu. Mjerila za napredak, dobijanje odgovarajućeg statusa i time svih pripadajućih benefita moraju biti isključivo akademska i ništa mimo toga“, zaključio je kandidat Božović.