Ministarstvo nauke, Slovenija, štete, zdravstvo

Odgovornost za štetu u sektoru zdravstva je sve aktuelnije praktično pitanje i nezaobilazna tema teorijsko-pravnih i stručnih analiza, kako na nivou nacionalnih prava i prava EU tako i na globalnom planu. Pitanjima pravične i efikasne naknade štete nastale u sektoru zdravstva bavi se i nedavno započeti bilateralni projekat “Mogućnosti i opravdanost uvođenja sistema neskrivljene odštetne odgovornosti u zdravstveni sistem Slovenije i Crne Gore – komparativna pravna analiza” ili »No-fault« sistem odgovornosti u sistemu zdravstva.

Ovaj dvogodišnji bilateralni naučnoistraživački projekat, odobren od Ministarstva nauke Crne Gore i Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, realizovaće profesori i istraživači Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Pravnog fakulteta u Mariboru. Rukovodilac projekta za Crnu Goru je prof. dr Snežana Miladinović, a za Sloveniju prof. dr Suzana Kraljić.
„Odgovornost u zdravstvenom sektoru izuzetno je važno pitanje, zato što se tiče dva najvažnija dobra, dvije najveće vrijednosti – života i zdravlja ljudi. Savremena nacionalna prava, pa i prava Slovenije i Crne Gore, suočavaju se sa brojnim teškoćama koje, jednim dijelom, proizilaze i iz danas dominantno važećeg, klasičnog sistema naknade štete. Poteškoće se, svjedoci smo, umnožavaju sa povećanjem broja tužbenih zahtjeva za naknadu štete, što za rezultat ima i pojavu, često kritikovane, »defanzivne medicine«, koja donosi niz negativnih posljedica po jedan tako delikatan odnos kakav je odnos ljekara i pacijenata. I ne samo to. Postupci u kojima pacijenti zahtijevaju naknadu štete su komplikovani, dugotrajni, često i veoma neprijatni i za pacijenta i njemu bliska lica. Ništa manje ovi postupci nisu neprijatni i teški za zdravstvene radnike protiv kojih se vode. Budući da primjenjuju isti sistem odgovornosti, i Slovenija i Crna Gora se suočavaju sa neophodnošću stručne procjene, kritičke ocjene i vrednovanja postojećih normativnih rješenja. Kroz ovaj bilateralni projekat, biće analizirano pitanje treba li postojeća normativna rješenja iz korijena mijenjati ili ih modifikovati i nadograditi u skladu sa zakonskim rješenjima koja postoje u uporednom pravu”, kazala je prof. dr Snežana Miladinović.
Ona dodaje da postoje države, kao npr. Švedska i Danska, koje su se odlučile za korjenite promjene. U njima se sa sistema klasične naknade štete prešlo na sistem tzv. neskrivljene odštetne odgovornosti. U drugim državama odlučili su da ovaj novi sistem dodaju važećem, klasičnom sistemu, modifikujući ga i prilagođavajući savremenom trenutku.
“Imajući sve rečeno u vidu, a polazeći od činjenice da važeći sistem ne odgovara ni pacijentima ni zdravstvenim radnicima, istraživači na Projektu će analizirati mogućnost i opravdanost uvođenja »no-fault« sistema odgovornosti ili bar njegovih elemenata, u zakonodavtsvo Crne Gore i Slovenije. U tom cilju, istraživači će analizirati postojeća normativna rješenja, sudsku praksu, izvršiće uporednopravne analize i proučiti međunarodne smjernice u ovoj oblasti, a dobijene rezultate kritički preispitati i formulisati predloge za poboljšanje postojećih rješenja u Crnoj Gori i Sloveniji. Ukratko, istraživački timovi će preispitati razloge »za« i »protiv« uvođenja »no-fault« sistema naknade štete u zdravstvu i predložiti adekvatna rješenja”, navodi profesorica Miladinović.
Članovi tima Pravnog fakulteta u Podgorici su prof. dr Snežana Miladinović, doc. dr Draginja Vuksanović Stanković i dr Velibor Korać.
Tim Pravnog fakulteta u Mariboru čine prof. dr Suzana Kraljić, prof. dr Vesna Rijavec, prof. dr Tjaša Ivanc, doc. dr Miha Šepec, asistentica Katja Drnovšek, asistent Kristijan Zahrastnik i Jasmina Klojčnik (sekretar tima).