masinski fakultet

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore postoje odlični uslovi za bavljenje naučnoistraživačkim radom, kako u materijalnom pogledu, tako i sa dobrim konekcijama koje postoje sa mnogim univerzitetima u svijetu, a posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, smatra prodekan za nauku ovog fakulteta prof. dr Mileta Janjić.

Praktična primjena nauke i istraživanja, navodi on, na Mašinskom fakultetu počinje još sa studentima osnovnih studija, u okviru studentskog projekta „Formula student”, koji ima za cilj izradu trkačkog automobila – bolida, sa kojim će se učestvovati na takmičenjima. U pitanju je najprestižnije međunarodno studentsko takmičenje i sastoji se iz dinamičkog takmičenja na trkačkoj stazi i statičkog takmičenja u okviru koga sudije ocjenjuju inženjerska rešenja vozila.
„Projekat izrade trkačkog vozila podrazumijeva razvoj, konstruisanje, modeliranje i optimizaciju, ima izraženu naučnoistraživačku komponentu, a u fazi je praktične izrade vozila“, kaže prodekan Janjić.
Interesantno je učešće studenata i profesora Laboratorije za mehatroniku u razvoju i projektovanju robotske ruke u okviru COST akcije CA16116 – Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions. Robotska ruka je odlična platforma za dalja naučna istraživanja u oblasti protetičkih uređaja i asistivne robotike.
Mašinski fakultet ima aktivna dva bilateralna naučno istraživačka projekta i to jedan, u saradnji sa Univerzitetom za elektronske nauke i tehnologiju Kine, Nacionalnim centrom za senzorski inženjering i Fakultetom za automatsko inženjerstvo, Chengdu, u Kini iz oblasti Zavarivanja i zavarenih konstrukcija, kao i bilateralni projekat sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu iz oblasti energetske efikasnosti.
„Fakultet realizuje naučnoistraživački EUREKA projekat, za koji je sufinansiranje prihvatilo Minista
rstvo nauke. Na fakultetu se realizuje više međunarodnih projekta, koji iako nijesu strogo istraživački, omogućavaju povezivanje sa inostranim fakultetima i istraživačima koji se bave srodnim istraživanjima“, navodi prodekan Janjić.
Prema njegovim riječima, laboratorijski prostor Mašinskog fakulteta je renoviran i napravljene su moderno opremljene laboratorije sa svom neophodnom infrastrukturom i opremom za naučnoistraživački rad iz raznih oblasti mašinstva.
„Ključna istraživanja na Mašinskom fakultetu provode se na poljima energetike, energetske efikasnosti, mehatronike, proizvodnog mašinstva, mašinskih konstrukcija i drumskog saobraćaja“, kazao je prodekan Janjić.
Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore zaposlena su 22 nastavnika izabrana u akademska zvanja, šest saradnika u nastavi i jedan viši stručni saradnik. Svi nastavnici i saradnici aktivno se bave istraživanjima iz svojih oblasti, u koja su uključeni i laborant i studenti.
„Starosna struktura istraživača na Mašinskom fakultetu je bila takva da je u relativno kratkom vremenskom periodu otišao značajan broj profesiora u penziju. Ovaj nedostatak je trebalo nadomjestiti angažovanjem saradnika u nastavi, što je djelimično postignuto. Opredjeljenje rukovodstva Fakulteta je da se i dalje radi na angažovanju mladih istraživača koji će kroz svoj naučnoistraživački rad steći uslove za izbor u akademska zvanja“, pojašnjava prodekan Janjić.
Naučnoistraživački rad nastavnog osoblja Mašinskog fakulteta se ogleda i u publikovanju radova na domaćim u međunarodnim konferencijama, kao i domaćim i međunarodnim časopisima.
„Akcenat se posebno stavlja na publikovanje radova u časopisima koji se nalaze u međunarodnim citatnim bazama, prije svih Web of Science, na SCI i SCIE listi, koji predstavljaju bitne uslove za napredovanje u akademska zvanja“, ukazuje na očekivanja prodekan Janjić.
Mašinski fakultet se, ističe, redovno odaziva na konkurse Ministarstva nauke za naučne projekte, a ove godine je prijavljeno čak šest projekata sa temama koje su aktuelne i važne za naše društvo.
„Intenzivan naučnoistraživački rad se odvija na doktorskim studijama Mašinskog fakulteta na kojima 10 studenata, u saradnji sa svojim mentorima, publikuju značajan broj naučno istraživačkih radova. Ministarstvo nauke je dodijelilo stipendiju jednom doktorandu za doktorska istraživanja iz oblasti Novih tehnologija, koja uključuje troškove naučno istraživačkog rada, pored ličnih troškova stipendiste i troškova školarine“, navodi prodekan.
Na predlog Mašinskog fakulteta nedavno je dodijeljen počasni doktorat istaknutom porofesoru Satya N. Atluriju sa univerziteta TexasTech u USA. Prodekan Janjić je izrazio očekivanje da ova značajna međunarodna aktivnost otvori mogućnosti za dalju naučnoistraživačku saradnju između institucija, što će doprinijeti podizanju međunarodnog rejtinga Mašinskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore.