Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije, potpisanog u Podgorici 26. septembra 2013. godine, koji je stupio na snagu 19. februara 2018 godine, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Generalni direktorat za promociju kulturne i ekonomske saradnje i inovacija – Sekcija IX, Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, raspisuju Konkurs za podnošenje zajedničkih prijedloga projekata u okviru šeme “Zajednički istraživački projekti” za period 2022-2024. godina.

Predmet ovog Konkursa, u okviru Drugog Izvršnog programa o naučnoj i tehnološkoj saradnji za period 2022-2024. godine, je finansiranje šeme « Zajednički istraživački projekti ». Predviđeno je da istraživačke aktivnosti sufinansiraju obje Strane, pri čemu je obavezan značajan finansijski doprinos nosioca projekta koji podnosi prijedlog.
Na Konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naoučnoistraživačkoj djelatnosti Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 80/2010, 40/2011,57/2014 i 82/2020).
Prioritetne oblasti saradnje
Zajednički istraživački projekti moraju se podnositi isključivo za neku od sljedećih prioritetnih oblasti istraživanja:
1. Poljoprivreda i nauka o hrani;
2. Zaštita životne sredine, sa fokusom na plavi rast;
3. Procjena rizika od prirodnih katastrofa i otklanjanje rizika; i
4. Kulturno nasljeđe i sa njim povezane tehnologije.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem najkasnije do 14. februara 2021. godine, do 12.00 sati, putem e-mail adrese: ivana.lagator@mpnks.gov.me Originali projektnih prijava dostavljaju se, sa istim rokom, na sljedeću adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica.
Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta je je Ivana Lagator, samostalna savjetnica I, Direkcija za međunarodnu saradnju, Direktorat za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, e-mail:ivana.lagator@mpnks.gov.me