Higijeničarka u OŠ Ivan Vušović

JU OŠ “Ivan Vušović” raspisuje oglas za bibliotekara/ku. Oglas je raspisan 22. novembra.

 

Uslovi: 1.Fakultet za obrazovanje nastavnika, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK – a ) 2.Položen stručni ispit 3.Licenca za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama 4. Položen ispit u bibliotečkoj struci 5.Crnogorsko državljanstvo 5. Dokaz da ima opštu zdravstvenu sposobnost 6.Probni rad 1mjesec Dokaz o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Prijavu sa dokumentacijom dostavljati na adresu JU OŠ “Ivan Vušović” Vidrovan, Nikšić ili lično sekretaru škole u vremenu od 10h – 13h, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.