U organizaciji NVO Agro EKO-Lukova organizovane su tri ekološke radionice sa mladima o zaštiti životne sredine.

Ciljevi ekoloških radionica su bili razvijanje ekološke svijesti kod mladih, razvijanje odgovornog odnosa prema okruženju i spremnosti za očuvanje životne sredine, podstrehivanje na kreativno korišćenje materijala iz svakodnevnog života, te povezivanje teoretskog znanja sa praktičnim rješenjima, kako bi očuvali prirodu i okruženje u kojem živimo.
“Smatramo da je ekologija veoma važna tema u procesu obrazovanja i vaspitanja mladih u Nikšiću, jer podstiče pravilno formiranje stavova mladiha u odnosu na zaštitu sredine u kojoj živimo i radimo”, istakla je prof. Snežana Danilović iz Agro Eko Lukova, koja je ekološki edukator i koja je vodila radionice.
Promocijom plana i programa rada ekoloških radionica podiže se nivo ukupne ekološko-zdravstvene kulture, nameće se prevencija zagađenosti prirode kao stil života i način razmišlјanja mladih.
Ekološku svijest čine ne samo saznanja o odnosu prirode i društva, o narušavanju ekološke ravnoteže i potrebi zaštite životne sredine, već i savjest, odnosno spremnost pojedinca da se u toj zaštiti angažuje i da se odgovorno i ekološki opravdano odnosi prema sredini u kojoj živi.
“Ovim oblikom rada sa mladima, kroz sprovođenje ekoloških radionica”, istakla je Danilović, “utičemo na sticanje elementarnih znanja i vještina u oblasti ekologije, razvijanja zdravih navika kod mladih za očuvanjem životne sredine, što će doprinijeti razvijanju pozitivnog mišljenja o očuvanju prirode i njenih resursa”.
Ciljna grupa na radionicama su bili mladi sa ruralnog područja naše opštine i mladi ekološki aktivista iz romskih nevladinih organizacija (NVO Romsko srce, Koalicija nvo Romski forum za integracije i NVO „Omladinski Romski Klub – Trebjesa“) U cilju podsticanja ekološkog aktivizma kod mladih, dogovorena je dalja saradnja sa polaznicima radionica na ekološkim akcijama koje ovo Udruženje bude organizovalo u našem gradu.