Da je Nikšić rasadnik sportskih talenata, nadaleko je poznato. Svakodnevno kroz šetnju gradom srijećemo se sa jako mladim i nadarenim sportistima. Ako ih već ne sretnemo, onda u medijima vidimo i pročitamo o njihovim uspjesima.

Malo je poznato da u skromnoj porodici, u gradu pod Trebjesom raste i niže uspjehe jedna djevojčica koja se bavi džudom, atletikom i gimnastikom.

Sport za djecu, u teoriji, propagira da je glavni pokretač u ovim godinama igra. No, kad bi dozvolili sebi da se nakratko poigramo i sa brojevima to bi izgledalo ovako: jedna djevojčica, tri sporta, 35 medalja.
I više nego impresivan podatak je da bilo ko osvoji 35 medalja, ali ono što najviše fascinira jeste da ta djevojčica ima svega osam godina.
Njeno ime je Marija Simić. Ima osam godina, učenica je trećeg razreda Osnovne škole “Olga Golović”, a već je uspješna u džudou, atletici i gimnastici. Uvijek sa osmijehom na licu, iako materijalna situacija u porodici nije nimalo dobra. Toga se ona ne stidi, već na više načina pokušava da pomogne. Svojoj porodici ljubav uzvraća uspjesima u školi i na sportskim terenima. Nerijetko, uz pomoć malo starijeg brata pokušava da zaradi malo novca, koji bi proslijedila svojoj majki.
U no­vem­bru pro­šle go­di­ne na pr­ven­stvu Cr­ne Go­re u džu­dou, u ka­te­go­ri­ji po­le­tar­ke, Ma­ri­ja je osvo­ji­la pr­vo mje­sto i ta­ko po­sta­la državni­ pr­vak u tom spor­tu. To ni­je sve, ma­le­na Ma­ri­ja, osim što je je od­li­čan uče­nik pohađa i ško­lu ma­ne­ken­stva.
Nedavno je od Dnevnog lista “Dan” dobila poklon za sve svoje uspjehe. Ona je tom prilikom na kratak, ali upečatljiv način predstavila sebe.
“Obo­ža­vam sport, po­seb­no džu­do i tu imam naj­vi­še me­da­lja i to sve zlat­nih. Ne­dav­no sam iz Iga­la, sa 35. Ku­pa ‘Mi­moza’ opet doni­je­la zlat­nu me­da­lju. Vo­lim pod­jed­na­ko i atle­ti­ku, gim­na­sti­ku i ma­ne­ken­stvo. Vo­lim i ško­lu, uči­te­lji­cu Mar­tu Ćo­ro­vić, i ma­te­ma­ti­ku iz ko­je imam pe­ti­cu” , kazala je za dnevni list Dan Ma­ri­ja.
Njena majka Branka Simić istakla je, da oba­ve­ze ko­je ima i ko­ji­ma ve­o­ma ozbilj­no pri­stu­pa, ni­je­su uči­ni­le da “od­jed­nom po­ra­ste“, već je i da­lje umil­no, na­smi­ja­no dijete”.
Marija je spor­tom po­če­la da se ba­vi sa če­ti­ri go­di­ne, u ško­li­ci spor­ta gdje je njen ta­le­nat pre­po­znao tre­ner Bo­ris Ja­njić.
Nakon toga pre­šla je na gim­na­sti­ku, a uporedo uklju­či­la se da trenira atle­ti­ku kod Jo­va­na Dra­go­vi­ća. Član je džudo kluba „Akademik“, gdje su gdje su joj tre­ne­ri Ma­rin­ko
Đur­đe­vac, Pre­drag Sta­nje­vić i Dra­gan Živ­ko­vić.
Ma­ne­ken­stvo, kao još jedna aktivnost, joj predstavlja veliko zadovoljstvo, kojom zaokruži svoje dnevne obaveze.
“Iz sve­ga ima sa­mo po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te, a de­ša­va­lo se da sa jednog tak­mi­če­nja do­ne­se i po dvi­je me­da­lje. Sve či­me se ba­vi mnogo vo­li, sa­ma je iza­bra­la i že­li da is­tra­je, a ja je ne sprje­ča­vam u to­me, već po­ma­žem ko­li­ko mo­gu. Ma­ri­ja sa­ma zna šta su nje­ne oba­ve­ze, ka­ko da ih za­vr­ši, ka­da gdje tre­ba da bu­de. Ni­šta joj ni­je te­ško i ni­je po­treb­no da je ne­ko na­po­mi­nje, jer u su­šti­ni to i je­ste njen iz­bor. Ima da­na ka­da do­đe iz ško­le, ne­što je­de pre­svu­če se i do uve­če ide sa tre­nin­ga na tre­ning, a on­da u ško­lu ma­ne­ken­stva. Svo­jim za­la­ga­njem sve nas je u po­ro­di­ci uči­ni­la po­no­snim” is­takla je Bran­ka.
Branka je nezaposlena i uz po­moć svo­jih ro­di­te­lja od­ga­ja Ma­ri­ju i nje­nog bra­ta. Tre­nut­no joj, kako kaže, ne uspi­je­va da pro­na­đe neki po­sao, iako joj je jako potreban. Marijina majka je ovu priliku iskoristila da javno kaže koliko je ponosna na svoje dvoje djece, koji iako su mali, žele da pomognu. Ona im, kako ističe, to nikad neće zaboraviti.
“U vri­je­me Bo­žić­nih pra­zni­ka, ka­da su bi­le tem­pe­ra­tu­re i do mi­nus dva­de­set, Ma­ri­ja je sa bra­tom na uli­ci pro­da­va­la svi­je­će. Ni to joj ni­je bi­lo te­ško, ni­ti se sti­dje­la, već je se­bi htje­la da za­ra­di dže­pa­rac i pla­ti ne­ko od tak­mi­če­nja. Za­hval­ni smo Op­šti­ni i nik­šić­kom Centru za so­ci­jal­ni rad ko­ji je po­dr­ža­va­ju, a na­da­mo se da će dr­ža­va, ne sa­mo Ma­ri­ju već i svu ta­len­to­va­nu dje­cu, ko­ja ne­ma­ju fi­nan­sij­skih sred­sta­va, pre­po­zna­ti i omo­gu­ći­ti im da is­tra­ju u ono­me u če­mu su naj­bo­lji,” saopštila je Bran­ka.