U fokusu Odbora udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore bili su ograničenja u poslovanju sa Upravom prihoda i carina, razvoj projekta NCTS-a, te Studija mjerenja prosječnog vremena carinjenja.

Kako su saopštili iz ove institucije, Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Darko Globarević uz podršku sekretara Filipa Vujovića a u radu su, pored članova, učestvovali potpredsjednica Privredne komore Nina Drakić načelnica Odsjeka za carinske postupke u Sektoru za carinsko-pravne poslove Tatjana Vujisić, rukovodilac odsjeka u Sektoru za Carinsko-informacioni sistem Danilo Potpara, Ratka Stijepović, konsultant Međunarodne finansijske korporacije (IFC – grupacija Svjetske banke), te direktorica Sektora udruženja Privredne komore Slavica Pavlović.
Predsjednik Odbora Darko Globarević kazao je da je prethodna godina, obilježena pandemijom COVID -19, bila teška, kako za sektor logistike i špedicije tako i za cjelokupnu privredu Crne Gore.
Prema njegovim riječima, problema u poslovanju uvijek ima, kako u određenim rešenjima u zakonodavnom okviru koji reguliše ovu oblast, tako i na terenu, stoga su na sastanak pozvani predstavnici Uprave carina i prihoda kako bi na najbolji mogući način odgovorili i pomogli privrednicima sa ograničenjima sa kojima se susreću u poslovanju.
“Odbor udruženja špeditera godinama unazad, uz uzajamno poštovanje, ima odličnu saradnju i partnerski odnos sa Upravom carina, kako kroz učešće na sjednicama Odbora, tako i kroz mnoge edukativne aktivnosti koje zajedno sprovode u ciliju unapređivanja poslovnog ambijenta”, kazao je on.
Napominju da tokom sastanka, predstavnici Uprave prihoda i carina odgovarali su na pitanja koja su pripremili privrednici iz ove oblasti, a tiču se opterećenja u njihovom poslovanju, kao i preporuka za unapređenje međusobne saradnje.
“Kao glavne prepreke u poslovanju privrednici navode: previše česti detaljni pregledi kontejnera koji idu u tranzit što uslovljava povećanje troškova; prijavljivanje robe i rad u slobodnoj zoni; rad
skenera u Baru; neadekvatni rokovi za donošenje rješenja na žalbe, sa čestim prekoračenjem rokova; različita tumačenja carinskih propisa u različitim carinskim ispostavama i usmena službena komunikacija; razduženje garancija, te elektronska potvrda istupa”, navode u saopštenju.
Iz Privredne komore ističu, da je predstavnica Uprave prihoda i carina Tatjana Vujisić, kazala da je u toku izrada Predloga uredbe o izmjenama i dopunama za sprovođenje Carinskog zakona koji bi uskoro trebao da stupi na snagu, kao i formiranje novih odjeljena u Upravi, dodajući da će se time većina ovih ograničenja riješiti.
“Jedan od problema koji je predstavljen na sastanku bila je i trenutno aktivna uredba po kojoj je automobile moguće cariniti samo u mjestu gdje je uvozniku registrovano sjedište kompanije, kao i efektivno radno vrijeme i broj inspektrora u ispostavama”, dodaju u saopštenju.
Napominju da je Vujisić kazala da se intezivno radi na pitanju carinjenja novih vozila, i da će ta uredba vrlo brzo biti izmijenjena.
Kada je u pitanju radno vrijeme carinskih ispostava, kazala je da je to interni akt koji se vrlo lako da promijeniti.
Kako su naveli, privrednici su ukazali na potrebu unapređenja sistema komunikacije Uprave prihoda i carina sa špediterskm kompanijama, dodajući da interni raspisi Uprave prihoda I carina često sadrže instrukcije direktno vezane za način, uslove, mjesto carinjenja određene vrste roba. Kompanije u ovom sektoru nemaju uvid u te raspise, niti ih mogu staviti na uvid klijentima, već su samo usmeno informisani, te su ukazali da je od velikog značaja da sve informacije, uredbe, dopisi koje se tiču uslova carinjenja budu svima dostupne, javno objavljene na portalu Uprave prihoda i carina.
“Mi osluškujemo zathtjeve privrede, kao i obim posla koje carinske ispostave imaju, pa u skladu sa tim organizujemo radno vrijeme”, kazala je Vujisić.
Posebno je istakla spremnost za rad na unapređenju sistema komunikacije Uprave carina sa špediterskim kompanija.
“Privrednici su tokom sastanka posebno istakli problem tumačenja zakonskih rješenja i carinskih propisa, navodeći njihovu potpuno različitu primjenu u praksi, stvarajući im na taj način teškoće u poslovanju. S tim u vezi, predloženo je organizovanje radionica, seminara i obuka, kako bi se ovi problemi prevazišli”, piše u saopštenju.
Prema riječima predsjednika Odbora realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku
komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija)On je kazao da je cilj ovog projekta ispunjavanje uslova za pristupanje Evropskoj uniji koji se odnosi na primjenu Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencije o olakšicama u trgovini robom.
“Primjena konvencija pretpostavlja prethodno izmijenjene carinske propise, uspostavljanje odgovarajuće organizacione strukture i korišćenje elektronske tranzitne aplikacije kompatibilne sa evropskim Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom (NCTS)”, rekao je on.
Dodaju da je Globarević istakao i da ulaskom Crne Gore u Konvenciju, olakšaće se robna razmjena između Crne Gore i njenih ključnih spoljnotrgovinskih partnera, jer se smanjuje broj potrebnih carinskih deklaracija na jednu. Smanjiće se zadržavanje i čekanje kamionskih pošiljki na graničnim prelazima sa susjednim državama, što će prevoznicima omogućiti bolje korišćenje transportnih sredstava (kamiona, kombija…) što može dovesti do nižih cijena transporta i u krajnjem rezultirati sniženjem cijena pojedinih roba. Za pristupanje Konvenciji Crna Gora mora uskladiti odredbe nacionalnog carinskog zakonodavstva u oblasti tranzita sa njenim odredbama.
Kako su naglasili, posebno je istakao da je za uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti neophodna i odgovarajuća priprema, kako od strane privrednih subjekata tako i od Uprave prihoda i carina.
“Tatjana Vujisić i Danilo Potpara, predstavili su novitete u razvoju samog projekta. Vujisić je kazalada je u toku testiranje ove aplikacije, koja će ujedno sadržati i 11 internih, a koje će se morati prihvatiti u našem sistemu poslovanja. Ona je dodala da će testiranje prvo biti na nacionalnom nivou, i radiće se na određenim carinskim ispostavama, kako bi sistem postepeno počeo da se primjenjuje, njegova puna implementacija očekuje se o već od septembra iduće godine”, navode u saopštenju.
Ona je posebno istakla da se razvija besplatna veb-aplikacija koja će na njihovom sajtu biti dostupna svim autorizovanim korisnicima.
Studija mjerenja prosječnog vremena carinjenja
Iz Privredne komore ističu da je Ratka Stijepović konsultant Međunarodne finansijske korporacije (IFC – grupacija Svjetske banke), govorila o značaju mjerenja vremena carinjenja koji je istaknut u Sporazumu o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije (STO TFA).
Ona je kazala da će se u septembru ovo mjerenje realizovati uz tehničku pomoć Međunarodne finasijske korporacije, kao članice grupacije Svjestke banke.
“Mjeriće se prosječno vrijeme potrebno da se okončaju procedure uvoza, izvoza i tranzita roba od momenta ulaska u carisku teritoriju Crne Gore do momenta njenog napuštanja, odnosno do momenta puštanja robe u slobodan promet. U obzir će se uzeti ukupno vrijeme potrebno za završavanje svih formalnosti, a posebno će biti mjerena vremena svih aktera, javnih i privatnih, uključenih u pomenute postupke”, rekla je Stijepović.
Ona je kazala da će studija biti sprovedena u četiri carinske ispostave: Terminal Podgorica, granični prelaz Dobrakovo, Slobodna zona Bar i na Aerodromu Podgorica, tokom sedam uzastopnih dana na svakoj pojedinačnoj lokaciji.
“Za potrebe ovog mjerenja biće korišćen upitnik, pripremljen od strane svih aktera uključenih u prekogranični promet roba, a svrha dobijenih rezultata i zaključaka biće utvrđivanje referentnog vremena potrebnog za sprovođenje postupka uvoza/izvoza/tranzita na graničnim prelazima i unutrašnjim terminalima, kako bi se identifikovala uska grla u međunarodnoj trgovini i predložile korektivne mjere u oblastima u kojim je potrebno poboljšati efikasnost”, dodaju u saopštenju.
Na kraju sastanka predložene su glavne teme za narednu sjednicu, a koje će se odnositi na ocjenu položaja špediterskih preduzeća u privrednom sistemu Crne Gore, te sastanak sa Poreskom upravom u cilju prevazilaženja problema u primjeni Zakona o elektronskoj fiskalizaciji roba i usluga.
Izvor: CDM