Na nikšićkom Trgu slobode ovih dana u toku je akcija uređenja i sadnje niskog rastinja i drveća.

Kako navodi dnevni list Dan Op­šti­na već ne­ko­li­ko mje­se­ci re­a­li­zu­je re­kon­struk­ci­ju Tr­ga slo­bo­de, a ta in­ve­sti­ci­ja ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­na u na­red­noj iz­bor­noj go­di­ni, ko­šta­će oko 1,5 mi­li­o­na eura.

Hor­ti­kul­tur­nim ure­đe­njem bi­će za­vr­še­na pr­va fa­za pla­ni­ra­nih ra­do­va, a već od mar­ta po­če­će po­plo­ča­va­nje tr­ga.
Riječ je o stablima ame­rič­kog tu­li­pa­nov­ca, iz po­ro­di­ce mag­no­li­ja, a ko­jim su za­mi­je­nje­ne vi­še­de­ce­nij­ske li­pe ko­je su do ju­la ove go­di­ne kra­si­le nik­šić­ki trg.

Ukla­nja­nju li­pa pro­ti­vi­li su se gru­pa gra­đa­na i Eko­lo­ški po­kret Ozon ko­ji je u ju­lu Op­šti­ni do­sta­vio pe­ti­ci­ju sa oko 1,2 hi­lja­de pot­pi­sa Nik­ši­ća­na ko­ji su tra­ži­li da ta sta­bla, sim­bol gra­da, ne bu­du uklo­nje­na.