Stručnim tim Agencije za zaštitu životne utvrdio je da se otvaranjem vještačkog ulaza u Đalovića pećinu uticalo na njen ekosistem, prvenstveno na slijepe miševe koji su u periodu radova bili u hibernaciji, čemu evidentira oko 100 uginulih jedinki slijepih miševa.

“Konstatuje se da broj uginulih slijepih miševa iz vrste Rhinolophus ferrumequinum predstavlja četiri odsto ukupno do sada poznate populacije u Crnoj Gori, uz napomenu da su slijepi miševi globalno ugrožena vrsta životinje koje uživaju međunarodnu zaštitu”, kazali su iz Agencije.
Terenski obilazak lokacije dogodio se 15. septembra sa ciljem da se utvrdi stanje u Đalovića pećini te da li je otvaranje vještačkog ulaza u gornji i suvi dio pećine uticalo na mikroklimu, degradaciju sedimenata razvoja mikroflore na stijenama i poremećaja samog ekosistema.
Iz Agencije su kazali da su djelovali na osnovu obavještenja upućenih od strane zainteresovane javnosti da je usled realizacije projekta „Turistička valorizacija pećine nad Vražijim firovima (Đalovića peća) sa uređenjem dijela pećine“, nanijeta šteta.
“Odmah po dobijanju nevedene informacije, Agencija obavijestila je nadležni organ, u ovom slučaju Upravu za inspekcijske poslove Crne Gore – odsjek za ekološku inspekciju, u cilju postupanja shodno svojim nadležnostima i ovlašćenjima u konkretnom predmetu. U cilju sagledavanja i prikupljanja svih raspoloživih podataka u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja, Agencija za zaštitu životne sredine je na inicijativu ekološke inspekcije održala sastanak sa svim relevantnim subjektima, u konkretnom slučaju izvođačem radova, nosiocem projekta, revidentnom projektnog zadatka i nadzorim organom u projektu”, navodi se u saopštenju.
Kako su kazali, za potrebe utvrđivanja činjeničnog stanja angažovani su relevantne stručnjaci iz oblasti biospeleologije, speleologije i hidrogeologije, sa zadatkom obilaska predmetne lokacije i utvrđivanjem zatečenog stanja.
“Pored evidentne štete u životnoj sredini pričinjene zaštićenim vrstama životinja, detektovano je i oštećenje stalagmita i ostalog pećinskog nakita. Uzrok oštećenja pećinskog nakita se može ogledati kao posljedica otvaranja ulaza (fizička oštećenja prilikom građevinskih radova na samom ulazu) kao i kroz nekontrolisan ulazak trećih lica. Stručni tim konstatuje i da nedostatak nultog stanja, koja je trebala biti obaveza investitora prije početka radova u znatnoj mjeri otežavaja mogućnost da se kvantifikuje pričinjena šteta i oštećenje lokacije, kao i štetu pričinjenu zaštićenim životinjskim vrstama”, piše u saopštenju Agencije.
Agencija je, kazali su, pokrenula postupak za utvrđivanje štete i neposredne opasnosti od nastanka štete u životnoj sredini, čiji je cilj utvrđivanja značaja štete pričinjene prirodnim staništima i zaštićenim vrstama, a koje za cilj imaju da se sačini predlog mjera remedijacije.
“Imajući u vidu da se u Agenciji za zaštitu životne sredine vodi upravni postupak na osnovu Zakona o šteti u životnoj sredini, kao i da je na osnovu terenskog rada u postupku utvrđivanja zatečenog stanja i navedenog izvještaja stručnog tima konstatovana šteta pričinjena zaštićenim vrstama životinja (populaciji slijepih miševa), kao i mogućnost da je operater prouzrokovao štetu na zaštićenim vrstama i prirodnim staništima obavljanjem radnji i aktivnosti probijanja vještačkog ulaza u gornji dio pećine bez pribavljenih dozvola i saglasnosti nadležnog organa, te time prekršio profesionalne standard I interna pravila poslovanja, Agencija je poslala inicijativu nadležnoj inspekciji u dijelu obustave daljih radova investitoru na projektu “Turistička valorizacija pećine nad Vražjim firovima (Đalovića pećina) sa uređenjem djela pećine” a koji se tiču radnji i aktivnosti unutar same pećine do okončanja upravnog postupka pokrenutog kod ovog organa”, zaključuje se u saopštenju.
Izvor: vijesti.me