Dan otvorenih vrata organizovan je u petak, 26. aprila u Gimnaziji „Stojan Cerović“.

Vrata „stare dame“ bila su otvorena za učenike devetih razreda svih osnovnih škola u Nikšiću, njihove nastavnike i roditelje kojima su se predstavili profesori i učenici škole.

Profesori i učenici su se potrudili da učenicima koji završavaju osnovnu školu predstave prednosti gimnazijskog obrazovanja.

Prezentovali su nastavne sadržaje koji se izučavaju u gimnaziji na zanimljiv način i govorili o nastavnim i vananstavnim aktivnostima u kojima naši učenici postižu zapažene rezultate.

Kroz or­ga­ni­zo­van raz­go­vor sa pro­fe­so­ri­ma i uče­ni­ci­ma svih obra­zov­nih pro­fi­la (op­šte gim­na­zi­je i spe­ci­ja­li­stič­kih odje­lje­nja), učešće u kvizu iz istorije, engleskog jezika i opšte kulture, bu­du­ći uče­ni­ci do­bi­li su sve re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je, od­go­vo­re na kon­kret­na pi­ta­nja, i raz­ri­je­ši­li eventualne di­le­me, te ta­ko, nadamo se, i učvr­stili od­lu­ku da Gim­na­zi­ja bu­de nji­hov iz­bor.

Profesori i učenici su za goste pripremili poruke i flajere.

Škola je bila ispunjena mladošću i ljepotom sadašnjih, a možda i budućih gimnazijalaca.

Koordinatorka ove aktivnosti je pedagoškinja Marica Ognjenović.