Građanski pokret Ujedinjena reformska akcija uputiće zahtjev Vrhovnom državnom tužilaštvu da ispita postupak javne nabavke u kojoj je JP Sportski centar Nikšić naručio izvođenje radova sa nabavkom prateće opreme na termotehničkim postrojenjima za bazen.

“Smatramo da je Sportski centar prekršio Zakon o javnim nabavkama – načelo obezbjeđivanja konkurencije korišćenjem diskriminatorskog uslova i kriterijuma sadržanog u tenderskoj dokumentaciji u dijelu potrebnih uslova Stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti. U pozivu je učešće potencijalnim ponuđačima uslovio prilaganjem dokaza o posjedovanju standarda MEST EN ISO 17020 i time direktno favorizovao ponuđače koji imaju ispunjen ovaj uslov”, navodi se u saopštenju koje potpisuje član Koordinacionog odbora URA, Rade Milošević.

“Kako u Crnoj Gori, prema podatku Akreditacionog tijela Crne Gore, postoje samo tri firme koje imaju ovaj standard, a od kojih jedna od njih ima ispunjen uslov djelatnosti tendera, jasno je da je Naručilac uslovljenim kriterijumom favorizovao samo jednog ponuđača. Naručilac je postavljanjem diskriminatorskih uslova načinio bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama stvarajući neusaglašenost tenderske dokumentacije sa zakonom, koja je dovodi do diskriminacije zainteresovanih lica i potencijalnih ponuđača i do ograničenja tržišne dokumentacije”, istakao je Milošević.

“Kako se traženi sertifikat MEST EN ISO 17020, kao uslov učestvovanja na tenderu, odnosi na Kontrolisanje postrojenja za tečni naftni gas, posuda pod pritiskom, ventila sigurnosti, kotlovskih postrojenja, gorionika, hidroizolacije podzemnih rezervoara i cjevovoda i kontrolu debljine metalnih i nemetalnih materijala, instalacija za razvod i distribuciju vode i vazduha (sistemi grijanja, hlađenja i klimatizacije) Naručilac postavljanjem ovog uslova dolazi u situaciju i kršenja Zakona o konfliktu interesa i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, pošto firma koja bi izvela predmetne radove ne može da izvrši tehnički pregled i kontrolisanje tih istih radova. Time se dovodi u pitanje tenderska dokumentacija i po tom osnovu”, zaključuje Milošević.