Posebna pažnja u izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama poklonjena je procedurama vezanim za inspekcijski nadzor , koje mogu da osiguraju bolje sprovođenje Zakona. Ima više mehanizama koje ponuđači i naručioci moraju da koriste, a takođe se u ovoj verziji subjekti upoznaju i sa novim pravilima vezanim za šoping postupke,  kao i antikorupcijskim djelovanjima i eventualnim postojanjima konflikta inetersa na strani naručioca ili ponuđača. Ukoliko je jedan od ova dva činioca prisutan u Ugovoru o javnoj nabavci –  on je ništavan, zaključak je današnje tribine koju je Uprava za javne nabavke je u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) organizovala u prostorijama Opštine Nikšić.

Na tribini su učestvovali predstavnici obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, ponuđači koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, a koji su  sa područja nikšićke opštine. Tribini je prisustvovalo oko 80 učesnika.

Na skupu su govorili  predstavnici Uprave za javne nabavke: g-đa Mara Bogavac, pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke, mr Sandra Škatarić, rukovodilac Odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki, Tomo Miljić, član Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, kao i Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a.

Prema riječima Bogavac, glavna svrha izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 4. maja, je da se na jasniji način definišu uslovi, način i postupak nabavke roba, usluga i ustupanje izvođenja radova, kao i da se obezbijedi zaštita prava u postupcima javnih nabavki, kao i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

“Uprava za javne nabavke, u skladu sa nadležnostima, između ostalog, pruža savjetodavnu pomoć na zahtjev naručioca, kao i pravnu pomoć koju možete zatražiti na funkcionalnom help – desku.Pored pomenutog, Upravi možete prijaviti i druge nepravilnosti poput kršenja antikorupcijskih prava ili politike konflikta interesa”, rekla je Bogavac.

Rukovodilac Odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki Sandra Škatarić smatra da je oblast javih nabavki veoma kompleksna, jer obuhvata naručioce, kako u klasičnom, tako i u komunalnom sektoru.

“Subjekti se dijele na one nad kojima država može da preuzme kontrolu i komunalne – koji su određeni od strane države. Suština se odnosi na inkorporiranje ključnih odluka i pravila koja važe za komunalni sektor, a koja nijesu primjenljiva u klasičnom sektoru”, kazala je Škatarić.

Novi Zakon o javnim nabavkama će, ukoliko se aktivno sprovede, imati veliki doprinos u borbi korupcije, kazao je Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a.

“Zakon će u velikoj mjeri pomoći u borbi protiv korupcije, ukoliko se aktivno sprovede. Sve zavisi od volje, imamo adekvatne zakonske mehanizme međutim, ključna je volja institucija da sprovedu Zakon, kao i politička volja drugih institucija da obezbijede ukupno poštovanje Zakona.Ni najbolji zakon ne može pomoći ako nemate volju, a isto tako uz pomoć volje, može se sprovoditi loš zakon”, rekao je Maraš.

Nakon uvodnih riječi izlagača, uslijedila je diskusija na kojoj su učesnici tribine pokazali veliko interesovanje za nove izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, a podijelili su i iskustva stečena kroz dosadašnju praksu.

Ovo je treća tribina posvećena izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a MANS i Uprava za javne nabavke su prethodne tribine održali u Bijelom Polju 17. i Baru 24. aprila.

Organizaciju tribina podržali su Evropska komisija i Britanska ambasada u Podgorici.