Parice

U periodu od 2016. do 2019. godine, na osnovnu sporazuma o priznanju krivice oduzeta je imovinska korist u ukupnom iznosu od 32.530.897,13 eura, navodi se u prikazu rezultata u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Na osnovu sporazuma, tokom prošle godine izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 121.500 eura, u korist budžeta Crne Gore uplaćeno je 99.516,46 eura, a u humanitarne svrhe 27.700 eura.
Primjenom ovog pravnog instituta krivična stvar se rješava nagodbom državnog tužioca i okrivljenog o najznačajnijim pitanjima krivičnog postupka.
Specijalni državni tužioci su 2019. godine zaključili 39 sporazuma o priznanju krivice, od čega 38 sa fizičkim licima, a jedan sa pravnim licem.
U 26 sporazuma izrečene su zatvorske kazne, s tim što je u nekim kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna izrečena i novčana kazna, dok je u nekim sporazumima dogovorena i uplata novčanih sredstava u humanitarne svrhe.
Sporazum o priznanju krivice za pet osoba i dalje čega odluku suda, dok je jedan odbijen odlukom nadležnog suda.
O sporazumu o priznanju krivice odlučuje sud, koji sporazum može odbaciti, odbiti ili usvojiti.
Kad je sporazum podnesen prije podizanja optužnice, odnosno podnošenja optužnog predloga ili privatne tužbe, o njemu odlučuje predsjednik vijeća.
Kad je sporazum o priznanju krivice podnesen nakon podizanja optužnice, o njemu odlučuje predsjednik vijeća.
Izvor: Dan