Oglas za posaooglas za posao

Ramel je raspisao konkurs za poziciju saradnika/ce u sektoru finansija
Neophodno je radno iskustvo od 3 godine, a rok prijave je 7 dana

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067/221-012
Fax
040/201-046
Email
office@ramel.me

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.