Mladi Nikšića

Zbir­ka „Ni­je­mi di­ja­lo­zi” Mi­la­na Kne­že­vi­ća pred­sta­vlje­na je nik­šić­koj pu­bli­ci u okvi­ru tri­bi­ne „Svo­bo­di­ja­da” u Dru­štvu cr­no­gor­sko-ru­skog pri­ja­telj­stva „Sv. Ge­or­gi­je“, prenosi dnevna novina Dan.

Ovo je Kne­že­vi­će­vo pe­to po re­du dje­lo, ali je po­seb­no jer je, ka­ko je re­kao knji­žev­nik Ili­ja La­ku­šić, na­sta­lo u „ne­sreć­nim okol­no­sti­ma”, u vre­me­nu „ne­sum­nji­vog dr­žav­nog te­ro­ra”. Ipak, Kne­že­vić se i u ta­kvim okol­no­sti­ma in­te­ziv­no dr­ži po­et­skog iz­ra­za.

“Ova knji­ga ra­ste iz kon­ta­mi­ni­ra­ne stvar­no­sti, i mo­že se re­ći da je hra­bar gru­do­bran, lir­sko-voj­nič­ki rov iz ko­jeg se go­vo­ri o bri­sa­nom pro­sto­ru ri­je­či. Ova knji­ga je bo­ri­lač­ki istup i va­žna stav­ka po­et­ske i ži­vot­ne bi­o­gra­fi­je. Kao da ovi sti­ho­vi u Cr­noj Go­ri sti­ca­jem okol­no­sti zna­če po­kret ot­po­ra ka­kvih smo ima­li u isto­ri­ji dru­štva i li­te­ra­tu­re “, re­kao je, iz­me­đu osta­log, La­ku­šić.

No­vi­ca Đu­rić, pred­sjed­nik Udru­že­nja knji­žev­ni­ka Cr­ne Go­re, ko­je je i or­ga­ni­za­tor tri­bi­ne u Nik­ši­ću, is­ta­kao je da je oba­ve­za svih slo­bo­do­mi­sle­ćih lju­di da po­dr­že Kne­že­vi­ća i us­pro­ti­ve se si­li ko­ja po­ku­ša­va da utam­ni­či ne­vi­ne lju­de.

“Kne­že­vić je hra­bar čo­vjek, ve­o­ma za­ni­mljiv pi­sac, i uz sve to oso­ba ko­ja se bo­ri za slo­bo­du. On je čo­vjek ko­ji je u jed­nom ve­li­kom slo­bo­dar­skom fron­tu ko­ji po­ku­ša­va da oslo­bo­di sve nas ono­ga što ni­je ljud­ski, a lju­ski ni­je pro­go­ni­ti dru­ge lju­de i tam­ni­či­ti ih. Za­to vje­ru­jem da je i ova knji­ga, pr­ko­sna knji­ga, ko­ja go­vo­ri o ovom vre­me­nu i o ta­mo nji­ma, naj­bo­lji znak da smo se, ipak ute­me­lji­li na slo­bo­dar­skim ide­ja­ma, na na­šem je­zi­ku srp­skom i pi­smu ći­ri­lič­nom, na na­šoj sve­toj Srp­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi “, ka­zao je Đu­rić.

Knji­žev­nik Ran­ko Jo­vo­vić pro­či­tao je svo­ju re­cen­zi­ju za Kne­že­vi­će­vu knji­gu, dok je dru­gi re­cen­zent prof. dr Dra­gan Ko­pri­vi­ca is­ta­kao da je autor pra­vi pro­bu­đe­ni glas na­ro­da.

Kne­že­vić je za­hva­lio svi­ma na po­dr­šci, na­gla­siv­ši da je­dan istin­ski duh ot­po­ra ni­ko ne mo­že uga­si­ti ni­gdje u Cr­noj Go­ri.

“Ni­sam ne­što po­seb­no hra­bar čo­vjek, ali znam da ste svi vi hra­bri­ji od me­ne i to mi da­je sna­gu i hra­brost da is­tra­jem kroz ove pro­ce­se i gol­go­te kroz ko­je za­jed­no pro­la­zi­mo “, ka­zao je Kne­že­vić.

Mo­de­ra­ror ve­če­ri bi­la je pje­sni­ki­nja Mi­li­ca Ba­krač ko­ja je i ured­ni­ca tri­bi­ne „Svo­bo­di­ja­da”