Mladi Nikšića

Cr­na Go­ra tre­ba da bu­de dr­ža­va u ko­joj su mla­di po­ten­ci­jal, a ne pro­blem i treba da bude uklju­če­na u pro­ce­se do­no­še­nja od­lu­ka i kre­i­ra­nja i spro­vo­đe­nja jav­nih po­lit­ka, prenosi dnevna novina Dan.

To je oci­je­ni­la iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Cen­tra za jav­ne po­li­ti­ke Je­le­na Mi­li­će­vić pričajući na okru­glom sto­lu „Zna­čaj i ulo­ga omla­din­skih i stu­dent­skih or­ga­ni­za­ci­ja u Cr­noj Go­ri“.

Cr­na Go­ra tre­ba da bu­de dr­ža­va u ko­joj će sva­ki mla­di čo­vjek bi­ti fi­nan­sij­ski osna­žen, pod­stak­nut na na­pre­dak i pro­fe­si­o­nal­no usa­vr­ša­va­nje.

“Kao od­go­vor­na dr­ža­va i dru­štvo, mo­ra­mo da ra­di­mo na pro­mo­ci­ji mla­dih lju­di, jer oni tre­ba da bu­du sa­mo­stal­ni, uklju­če­ni u pro­ce­se do­no­še­nja od­lu­ka, raz­vo­ja za­jed­ni­ce, kre­i­ra­nja i spro­vo­đe­nja jav­nih po­lit­ka”, is­ta­kla je Mi­li­će­vi­će­va.

Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za mla­de u Mi­ni­star­stvu spor­ta Ne­nad Ko­pri­vi­ca ka­zao je da je za ra­zu­mi­je­va­nje kon­tek­sta u ko­me se spro­vo­di omla­din­ska po­li­ti­ka va­žno shva­ti­ti uku­pan kon­tekst raz­vo­ja dru­štva i li­mi­te ko­je taj raz­voj na­me­će.

“Vo­lio bih da ži­vi­mo ži­vo­tom i stan­dar­dom ze­ma­lja za­pad­ne Evro­pe i Skan­di­na­vi­je i da u tom smi­slu ima­mo mno­go ve­ća iz­dva­ja­nja za mla­de i mno­go bo­ga­ti­ji i ra­zno­vr­sni­ji pro­gram ko­ji taj stan­dard omo­gu­ća­va. Ali, mo­ra­mo da bu­de­mo svje­sni re­al­nih ka­pa­ci­te­ta i pro­ble­ma ko­je ima­mo”, is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca.

Šef re­gi­o­nal­ne kan­ce­la­ri­je za sa­rad­nju mla­dih (RYCO) u Cr­noj Go­ri Edin Ko­lje­no­vić is­ta­kao je da je gra­đan­ska par­ti­ci­pa­ci­ja je­dan od osnov­nih in­di­ka­to­ra raz­vo­ja de­mo­krat­skog dru­štva.

“Vr­lo je va­žno da svi, a na­ro­či­to mla­di, shva­ti­mo da ni­je do­volj­no da ima­mo in­sti­tu­ci­je ko­je po­sto­je jer mo­ra­ju da po­sto­je. Po­treb­no je da ima­mo in­sti­tu­ci­je ko­je su od­go­vor­ne gra­đa­ni­ma i ko­je svo­je po­li­ti­ke spro­vo­de na pra­vi na­čin. Sa dru­ge stra­ne, tre­ba da bu­du otvo­re­ne za ko­mu­ni­ka­ci­ju sa gra­đa­ni­ma i do­bi­ja­nje ade­kvat­nih in­pu­ta”, oci­je­nio je Ko­lje­no­vić.

Pro­gram­ski ko­or­di­na­tor Cen­tra za jav­ne po­li­ti­ke Sr­đan Ča­bri­lo je re­kao da je pro­ces obra­zo­va­nja po­treb­no usmje­ri­ti u prav­cu nje­go­va­nja i po­što­va­nja vri­jed­no­sti gra­đan­skog i de­mo­krat­kog dru­štva, što bi, ka­ko je ob­ja­snio, vo­di­lo ka una­pre­đe­nju aka­dem­skog ak­ti­vi­zma.