Mladi Nikšića

Iz­ra­da veb saj­ta Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma „Raz­voj ljud­skih re­sur­sa”, iz­ra­da pro­mo­tiv­nog ma­te­ri­ja­la i vi­zu­el­nog iden­ti­te­ta pro­gra­ma, or­ga­ni­za­ci­ja kon­fe­ren­ci­ja i saj­ma, ključ­ne su ak­tiv­no­sti re­a­li­zo­va­ne pro­jek­tom “Ja­ča­nje jav­no­sti i vi­dlji­vo­sti ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Raz­voj ljud­skih re­sur­sa 2012–2013”.

To je sa­op­šte­no iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, ju­če je Uprav­ni od­bor tog pro­jek­ta odr­žao sa­sta­nak, prenosi Dan.
“Sa­sta­nak Uprav­nog od­bo­ra otvo­ri­la je Bi­lja­na Kr­sta­jić, na­čel­ni­ca Di­rek­ci­je za pro­gra­mi­ra­nje i im­ple­men­ta­ci­ju EU fon­do­va. Ona je da­la kra­tak osvrt na re­a­li­za­ci­ju do­sa­da­šnjih ak­tiv­no­sti u okvi­ru pro­jek­ta i po­hva­lila za­jed­nič­ke ulo­že­ne na­po­re Bild stu­di­ja kao ugo­va­ra­ča i ko­le­ga iz li­nij­skih mi­ni­star­sta­va to­kom in­ten­ziv­nog ra­da od ma­ja 2017. go­di­ne, što je za re­zul­tat ima­lo kva­li­tet­no re­a­li­zo­va­ne ak­tiv­no­sti i pro­iz­vo­de u ve­o­ma krat­kom ro­ku od 6 mje­se­ci ko­li­ko je pro­je­kat i tra­jao”, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Na­crt fi­nal­nog iz­vje­šta­ja pro­jek­ta pred­sta­vi­la je Alek­san­dra Bo­ško­vić.
“Pro­je­kat spro­vo­di Bild stu­dio iz Pod­go­ri­ce, dok su glav­ni ko­ri­sni­ci pro­jek­ta Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, kao i osta­la ti­je­la uklju­če­na u re­a­li­za­ci­ju ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma”, na­vo­de u Mi­ni­star­stvu.