Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji s Centrom regionalnog programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) Mediteranskog akcionog plana Programa UN-a za životnu sredinu, organizovalo je konsultativni sastanak na temu rezultata podregionalnog projekta „Primjena ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz planiranje prostora morskog područja”, saopšteno je iz Ministarstva.

Kako dodaju, ovakav pristup planiranju područja teritorijalnog mora Crne Gore, koje do sada nije bilo predmet planiranja, predstavlja unaprjeđenje prakse koja podrazumijeva sagledavanje stanja životne sredine u odnosu na razvojne potrebe u obalnom području Crne Gore.
Državni sekretar za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Danilo Mrdak, istakao je značaj saradnje sa Mediteranskim akcionim planom i PAP/RAC u vezi s dosadašnjim aktivnostima na sprovođenju politike integralnog upravljanja obalnim područjem.
Rezultati ove saradnje predstavljeni na današnjem sastanku odnose se na uvođenje ekosistemskog pristupa kako u program monitoringa i ocjene stanja morske sredine, tako i na proces planiranja područja mora.
“Projekat je od posebnog značaja jer doprinosi ispunjavanju obaveza definisanih u okviru Barselonske konvencije, ali i onih definisanih u Programu pristupanja Crne Gore EU za Poglavlje 27 u okviru uvođenja i sprovođenja Okvirne direktive o morskoj strategiji (MSFD), pa se tekući IPA projekat koji podržava sprovođenje ove direktive već nadovezuje na rezultate projekta GEF Adriatik. Projekat je ujedno i trenutno jedini vid podrške sprovođenju Direktive o planiranju namjene morskog područja (MSP Direktiva)”, kazao je Mrdak.
Državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam u resornom Ministarstvu Aleksandar Ašanin naglasio je da su ovim projektom konačno stvoreni uslovi za planiranje područja mora, kroz integraciju rezultata projekta u nacionalna planska dokumenta.
„Zbog porasta broja i opsega aktivnosti na moru i njihovog uticaja na stanje morske sredine, prostorno planiranje područja mora, kao ekvivalent i ekstenzija kopnenog planiranja, sve više postaje potreba. To je posebno značajno i zbog specifične prirode obalnog područja i kompleksnosti uzajamnih uticaja mora i kopna”, kazao je Ašanin.
Marina Marković iz Regionalnog centra za prioritetne akcije Programa UN-a za životnu sredinu iz Splita istakla je kao posebno značajnu saradnju koja je tokom izrade projekta ostvarena između nacionalnih institucija i domaćih eksperata sa međunarodnim projektnim timom, dodajući da se metodološki pristup primijenjen u Crnoj Gori može primijeniti i u drugim zemljama Mediterana, naročito u Jadranskoj regiji.
“Projekat “Primjena ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz planiranje prostora morskog područja” (“GEF Adriatik”) predstavlja podregionalni projekat koji se sprovodi u Albaniji i Crnoj Gori i koji ima za cilj da pruži doprinos obnavljanju ekološke ravnoteže Jadranskog mora kroz primjenu ekosistemskog pristupa i planiranje prostora morskog područja. Ukupna vrijednost projekta koja se obezbjeđuje iz grantova Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) na regionalnom nivou iznosi 1.817.900 američkih dolara, dok je vremenski okvir za njegovu realizaciju do kraja juna 2021. godine”, navode iz Ministarstva.
Na sastanku su, pored predstavnika Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Programa UN-a za životnu sredinu i Mediteranskog akcionog plana, učestvovali predstavnici relevantnih nacionalnih institucija, lokalnih samouprava, kao i predstavnici Udruženja marina, predstavnici NVO sektora i nezavisni eksperti.