Opština Nikšic oglasila je javni poziv ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Za člana Savjeta, u skladu sa članom 20 odluke, može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih gradjana opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Javni poziv je upućen ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave:

stručnim institucijama,
organizacijama,
nevladinim organizacijama,
stručnim udruženjima,
mjesnim zajednicama,
asocijacijama lokalnih vlasti i
gradjanima
da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, dostave Skupštini opštine Nikšić – Odboru za izbor i imenovanja, predlog kandidata za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ne može biti biran:

– poslanik ili odbornik,

– lokalni funkcioner, starješina organa lokalne uprave i rukovodilac javne službe,

– izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave,

– funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri),

– lica koja su pravosnažno osudjena za krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osudjena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Predlog kandidata podnosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem predlagača o kandidatu.

Uz predlog kandidata potrebno je dostaviti i pisanu saglasnost kandidata.

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu “Pobjeda”, putem Lokalnog javnog emitera “Radio-Televizija Nikšić” i na web site opštine Nikšić www.niksic.me

Napomena: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove (Skupština opštine Nikšić, II sprat, kancelarija broj 10) ili putem telefona 040/213-073.