„DEFENDOLOGIJA“ sa zadovoljstvom Vam upućuje P O Z I V za dostavljanje radova za teorijsko-stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ BROJ 13

“Obavještavamo autore da je u toku prikupljanje radova trinaesti broj teorijsko-stručnog časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „Defendologija MNE“. Tema trinaestog izdanja časopisa je trgovina ljudima.

Radovi, pripremljeni u skladu sa Uputstvom za tehničku obradu rada, se moraju dostaviti do 31. Jula 2022. godine, putem e-mail-a: casopis.defendologijamne@gmail.com .

Svaki autor rada dobiće po jedan primjerak časopisa „Defendologija MNE“ .

Po pristizanju, radovi će biti recenzirani.

Pozivamo Vas na saradnju, da pišete i objavljujte svoje radove i na taj način doprinesete trinaestom broju časopisa „Defendologija MNE“ . Na raspolaganju Vam je Redakcija Časopisa, pišite nam na e-mail: casopis.defendologijamne@gmail.com ili na broj telefona: +382 67 088 802

UPUTSTVO AUTORIMA

Teorijsko – stručni časopis Defendologija MNE objavljuje naučni (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili prethodno saopštenje, naučnu kritiku – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Strani autori izvan ovog govornog područja, radove mogu objaviti na engleskom i ruskom jeziku, uz prevod apstrakta na crnogorski jezik. Da bi se osigurao što veći stupanj naučnosti, redakcija časopisa Defendologija MNE svaki rad šalje na anonimnu recenziju. Redakcija se obavezuje da će jedan primjerak recenziranog rada sa primjedbama recenzenata blagovremeno poslati autorima radi ažuriranja. Dva anonimna recenzenta će pregledati svaki rad koji pristigne u redakciju, a rad će biti štampan ukoliko se oba recenzenta usaglase da rad zadovoljava visoke naučne kriterijume.

Priprema rukopisa za štampu je vrlo važna, zato molimo autore da se pridržavaju sledećih uputstava prilikom pisanja tekstova za časopis Defendologija MNE.

Rad koji redakcija razmatra za objavljivanje mora sadržavati sljedeće elemente:

– Obim rada: minimum šest (6), maksimum 16 stranica, treba biti lektorski obrađen;

– Tip slova: Franklin Gothic Book (ili Times New Roman)

– Glavni tekst rada piše se malim slovima, veličine (11 pt) ravnomjerno ravnanje (poravnata lijeva i desna ivica); prored 1, bez uvlačenje novog reda; prored poslije pasusa 6 pt.

– Naučno zvanje, ime i prezime autora (bold), instituciju u kojoj je zaposlen i mjesto odakle dolazi u gornjem lijevom uglu, veličine (12 pt);

– Glavni naslov piše se malim slovima, veličine (14 pt);

– Naslovi drugog reda pišu se malim slovima, veličine (12 pt);

– Ostali podnaslovi – malim kurzivnim slovima (12 pt);

– APSTRACT: tekst u nastavku 150-250 riječi

– Ključne riječi: obim tri do deset (3-10) riječi;

– Rad se piše na crnogorskom, srpskom, bosanskom ili hrvatskom jeziku; na engleskom se piše: TITLE, ABSTRACT i Key words.

– Tabele i slike: Nazivi tablica i slika moraju biti numerisani i ispisani običnim fontom iznad tabele ili slike, lijevo ravnanje. Veće tabele i slike moguće je prikazati vertikalno na posebnoj strani. Izvor podataka tabela ili sliku piše se ispod tabele ili slike, lijevo ravnanje. Veličinu tabele ili slike obavezno prilagoditi veličini strane.

Tabela 1. Naziv tabele

Naziv kolone:
Naziv reda: XXXXX

Izvor podataka:

– LITERATURA, centrirano ravnanje. Reference se navode azbučnim redom;

– Citiranje: U označavanju referenci i navođenju literature, časopis Defendologija MNE koristi APA standard citiranja Primjere APA standarda navodeći možete pronaći na sajtu Defendologija centra Crne Gore. https://www.defendologijamne.com

Rad predati u dva jednaka izvornika (originalna primjerka), na crnogorskom, srpskom, bosanksom ili hrvatskom jeziku, inostrani autori van ovih govornih područja rad mogu predate na ruskom ili engleskom jeziku, kao i u elektronskom obliku (putem e mail-a) uz zahtjev za obavještenje o prijemu rada. Jedan primjerak sa svim gore navedim elementima, a drugi bez navođenja imena i prezimena autora, te institucije zaposlenja; Takođe, potrebno je navesti autorovu e-pošte, odnosno e-pošte korespodenta ukoliko se radi o ko-autorskom radu;
Redakcija časopisa ima pravo izbora radova i priloga, a u obzir dolaze samo oni tekstovi koji dotad nigdje nisu bili objavljeni ili već nijesu predate radi objave u drugom časopisu.
Rad donijeti lično ili slati poštom na adresu Defendologija centra:
Vuka Karadžića bb, p.f 81400 Nikšić, Crna Gora

e-mail: casopis.defendologijamne@gmail.com”