Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić raspisuje konkurs za saradniku ili saradnicu za poslove protokola, na određeno vrijeme, u trajanju od jednog mjeseca.

Kandidat/kinja za ovo radno mjesto mora dostaviti diplomu u kojoj je istaknut nivo kvalifikacija (obim 240 kredita), uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti. Neophodno je dostaviti dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 6 mjeseci.
Konkurs je objavljen 29.11.2021. godine i traje 5 dana od dana objavljivanja. Zainteresovani kandidati dokumentaciju, uz obavezan CV i prijavu na oglas šalju na adresu: Ulica Vuka Karadžića 2, Nikšić.