OŠ „Ratko Žarić“ (Nikšić) raspisuje konkurs za profesora ili profesoricu predškolskog vaspitanja, 1 izvršilac, na određeno vrijeme. Radno vrijeme je nepuno, 13 (trinaest) nastavnih časova sedmično.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu za nastavnika predškolskog vaspitanja može biti izabrano lice koje ima: dogodišnji studijski program predškolakog vaspitanja i obrazovanja odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija ( 18 kredita CSPK-a) ili VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 CSPK-a), za predškolsko vaspitanje; – položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licencu), crnogorsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost.
Probni rad 2 (dva) mjeseca. Radni odnos se zasniva najduže do 31. avgusta 2022.godine. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijskre lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: JU OŠ „Ratko Žarić“, Njegoševa 16 ili lično sekretaru škole u vremenu od 8,00h do 15,00h svakog radnog dana.