JU Srednja stručna škola raspisala je konkurs za nastavnika teorijske nastave. Radni odnos se zasniva na neodredjeno, a fond časova je 10 sedmično.

Osoba koja je zainteresovana za ovo radno mjesto mora ispunjavati sledeće uslove:
Mora biti diplomirani ekonomista
Mora imati položen stručni-pripravnički ispit
Kandidat treba da posjeduje licencu za rad,da ima VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK) ekonomske struke i crnogorsko državljanstvo.
U slučaju da ispunjavate gore navedene uslove i da ste zainteresovani za ovo radno mjesto možete kontaktirati poslodavca na:

Telefon: 040/212-100.