U OŠ "Mileva Lajović-Lalatović

JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ raspisuje konkurs za direktora/ icu. Konkurs je raspisan 14. aprila i traje 15 dana. Dužina zaposlenja je na određeno vrijeme.

USLOVI
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kinja za direktora/icu škole treba da ispunjava i posebne uslove iz člana 78 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju Crne Gore:
Za direktora/icu škole može biti izabrano lice koje ima: – najmanje osminivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika/cu razredne nastave, odnosno nastavnika/cu obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika/cu (pedagog, psiholog ili defektolog) , ima položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama i pet godina radnog iskustva u nastavi.
Adresa: Vuka Karadžića 104
Kontakt telefon poslodavca: 040/242-976,242-937