Mladi Nikšića

JU O.Š. “Dobrislav Đedo Perunović”, u Bogetićima, raspisuje Konkurs za radno mjesto doktor/ica škole. Rok za prijavljivanje je 15 dana od datuma objavljivanja Konkursa.

Radni odnos se zasniva na određeno, sa punim radim vremenom, to jeste – 40 sati sedmično. Smještaj, hrana i prevoz nijesu obezbijeđeni.

Za direktora osnovne škole može biti izabrano lice koje:
1. Ima najmanje VII 1 nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava usloveza nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
2. ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;
3. ima pet godina radnog iskustva u nastavi;
4. ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;
5. ima državljanstvo Crne Gore;
6. ima opštu zdrvstvenu sposobnost;
7. kandidat je dužan da uz prijavu kokursa priloži Program razvoja Ustanove;
8. izbor se vrši na četiri godine (48 mjeseci);
9. prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu JU OŠ “Dobroslav Đedo Perunović”, Bogetići bb

Zainteresovani kandidati mogu kontaktirati poslodavca na brojeve telefona: 063/200-179 i 067/575-023