konkurs

JU OŠ „Dušan Bojović“ raspisuje oglas za direktora/icu. Za posao je potreban jedan izvršilac, a radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, na period od četiri godine.

Kandidat/kinja za ovo radno mjesto mora da posjeduje: najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; ima minimum 7 (sedam) godina radnog iskustva u nastavi; ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Pored navedenog, kandidati su dužni da dostave: crnogorsko državljanstvo ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za neko krivično djelo, dokaz o radnom iskustvu. Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da priloži Program razvoja ustanove.

Konkurs je raspisan 31. januara i trajaće 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Na konkurs se može prijaviti i nastavnik izborne nastave, a ostali uslovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

Zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti na kontakt telefon: 040/250-001ili fax: 250-001.