Vođeni zajedničkim interesom za unapređenje razvoja akademske, istraživačke i nastavne saradnje Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sklopili su partnerski sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali prof. dr Tatjana Novović, dekanka Filozofskog fakulteta i v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, dekan Filozofskog fakulteta.

“Partnerstvo između dvije institucije uspostavlja se kroz sljedeće oblike saradnje: promovisanje individualnih kontakata između istraživača; učestvovanje u razvoju zajedničkih projekata, između ostalih i onih koje finansira Evropska unija; saradnju u oblasti razvoja studijskih programa i nastavnih predmeta; razmjenu knjiga, priručnika, časopisa, naučnih publikacija i sl.; zajedničku organizaciju naučnih istraživanja, konferencija, simpozijuma, seminara, radionica i zajedničke napore za prikupljanje sredstava iz spoljnih izvora; saradnju i u drugim područjima koja su od obostranog interesa”, navodi se u saopštenju.
I pored velikih ograničenja zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, Filozofski fakultet je intezivno radio na polju internacionalizacije, kao jednog od najvažnijih pravaca strategije razvoja Univerziteta Crne Gore. Podsjetimo da su ove godine potpisani sporazumi i sa: Hrvatskim institutom za povijest u Zagrebu, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, Balkan History Association iz Bukurešta i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet će i u narednom periodu razvijati i jačati strateška akademska partnerstva sa naučnim i visokoobrazovnim ustanovama, kao i raditi na unapređenju otvorenosti i veće međunarodne vidljivosti. Na taj način naši studenti, administracija, saradnici i profesori imaće bolje akademske veze i povezanost.