JU Prva srednja stručna škola raspisuje konkurs za nastavnika/cu farmaceutske grupe predmeta. Potrebna su tri izvršioca.

Uslovi Diplomirani farmaceut (VII/1 SSS), položen stručni ispit, diplomirani farmaceut (VII/1 SSS).

Oglas je objavljen 8. novembra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
040/200-436
Fax 200-435