https://mladiberana.me/deficit-budzeta-400-miliona-eura/

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja i usluga iz socijalne, dječje i boračke i invalidske zaštite za maj 2021. godine u iznosu 6.972.648,94 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 803.673,39 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 367.705,34 eura.
Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.556.107,53 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 564.833,22 eura.
Za naknadu roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine izdvojeno je 507.915,58 eura.
Za smještaj štićenika u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 174.462,52 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 17.055,06 eura, a za korisnike porodičnog smještaja, porodičnog smještaja-hraniteljstva 129.934,69 eura.
Za korisnike refundacije naknade za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo izdvojeno je 1.563.633,32 eura.
Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom i troškove prevoza djece i mladih sa POP, izdvojeno je 253.506,71 eura.
Za troškove sahrane korisnicima materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 20.154,48 eura.
Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 409.509,97 eura.