mislov do

Kvalitet vazduha u našem gradu je jako loš, što dovodi u mnogim slučajevima do posledica opasnih po zdravlje. Kako je problem vidljiv čak i golim okom, pored sve vegetacije kojom obiluje Nikšić, kao prijetnja stoji deponija nedaleko od gradske sredine. No nije samo ona problem, ima ih više. Saobraćaj, fabrike i otpad su prijetnja ekološkom sistemu i čovjeku.

“Neuređeno gradsko smetlište ,,Mislov do” jedna od najvećih ekoloških prijetnji u Nikšiću, kako sa aspekta uticaja na životnu sredinu, naročito podzemne vode i vazhuh, tako i negativinih efekata po javno zdravlje. Posledice su veoma kompleksne i zahtjevaju ozbiljan pristup, što nažalost lokalna samouprava ne pokazuje od 2003. godine kada je ova lokacija određena kao privremena, takođe ne treba umanjiti ni ekonomske posledice, obzirom da je riječ o privatnom vlasništvu, koje se mjesečno plaća a preuzeta je i obaveza od strane lokalne samouprave da se nakon korišćenja stanje vrati u prvobitno, što je utopija, naročito ako smo svjesni trenutka u kom živimo i trenda rada na štetu građana”, kazali su za naš  portal iz Ekološkog pokreta Ozon.

Požar na divljoj deponiji je veoma ozbiljan problem, naročito ako znamo da se tamo sem komunalnog nepravilno odlagao i opasni, životinjski, medicinski i insustrijski otpad, čime se dodatno pogoršava stanje i svakako negativni uticaji na javno zdravlje i životnu sredinu.

“Otrovni gasovi, poput dioksina su velika prijetnja, naročito za one koji imaju bliski kontakt, a aerozagađenje se manifestuje naročito na osjetljive grupe poput hrončnih bolesnika, starih, djece, trudnica. Uzročno-posledični efekti su veoma kompleksni i potrebno je izmjeriti taj uticaj i informisati javnost u realnom vremenu o mjerama zaštite, što nažalost lokalna samouprava nikada nije uradila”, kazali su.

Ovaj problem ima velike posledice po zdravlje čovjeka.

“Smrtnost uzrokovana posledicama aerozagađenja je trend koji zabrinjava na globalnom nivou, al gradovi poput Nikšića, gdje je izražena socijalno-ekonomska i kulturološka kriza su veoma podložni i što se prije uhvatimo u koštac sa ovim problemom, veće su šanse da se zabrinajavajuće stanje unaprijedi u mogućoj mjeri”, istakli su.

Nikšić je jedna od najugroženijih životnih sredina u Crnoj Gori, to je već višedecenijski problem, što je za bivši industrijski centar i očekivano, ali malo je nas toga svjesno.

“Svi parametri životne sredine kao što su kvalitet vazduha, kvalitet vode, kvalitet zemljišta su zabrinjavajući to definivno utiče i na javno zdravlje, natalitet, mortalitet, kvalitet života uopšte”, dodaju iz Ozona.

Oni kažu da rješavanje problema zahtjeva ozbiljan konkretan plan sa jasnim i mjerljivim aktivnostima, a Ozon je kroz razvojni program Zeleni plan za naš grad ponudio idejni projekat formiranja pametnog centra za upravljanje otpadom, zasnovanog na primjeni najboljih dostupnih tehnologija, inovativnim rješenjima, kao i sanacionim mjerama postojeće ekološke katastrofe.

“Nikšić je grad koji zaslužuje da prati kvalitet života u 21. vijeku, a danas imamo sve samo ne to”, zaključuju iz Ekološkog pokreta Ozon.