Opština Nikšić-Sekretarijat za lokalnu samoupravu raspisuje konkurs za samostalnog/u savjetnika/cu III – urbanistu/kinju planera/ku.

Potrebna su dva izvršioca.

Uslovi: VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja (visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a); Tehnički fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu (izvod iz kaznene evidencije Sekretarijat za lokalnu samoupravu pribavlja po službenoj dužnosti); uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvaliifikacije obrazovanja; radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Oglas je objavljen 6. Septembra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:

040/213-074