Opština Nikšić, Sekretarijat za lokalnu samoupravu raspisala je konkurs za slobodno radno mjesto na poziciji samostalnog/u referenta/kinju u Građanskom birou. Oglas je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje 19. januara, a otvoren je narednih 15 dana.

Kvalifikacije:

– IV 1 nivo kvalifikacije obrazovanja (srednje opšte ili stručno obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a), i najmanje tri godine radnog iskustva.

Potrebna dokumentacija:

– prijava na slobodno radno mjesto (prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Nikšić, www.niksic.me, ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Nikšić, III sprat, kancelarija broj 6);
– kratka biografija (CV);
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; – ovjerena fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte);
– diploma, ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja);
– da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu (izvod iz kaznene evidencije Sekretarijat za lokalnu samoupravu pribavlja po službenoj dužnosti);
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
i uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvaliifikacije obrazovanja.

Dokumenta dostaviti na adresu:
Opština Nikšić Sekretarijat za lokalnu samoupravu Ul. Njegoševa br.18 Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Službe za zajedničke poslove Opštine Nikšić.
Kontakt osoba: Maja Kilibarda, telefon: 040/213-074.