Konkurs

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje opštine Nikšić raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje rada sportskih klubova za 2022. godinu.

Pravo učešća na Konkurs imaju sportski klubovi koji su u skladu sa zakonom registrovani na teritoriji opštine Nikšić i koji se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.
Sportski klubovi, registrovani na teritoriji opštine Nikšić, mogu da se prijave na Konkurs za sufinansiranje programa rada nakon godine dana od dana osnivanja sportskog kluba.
Pravo na sufinansiranje programa rada sportski klub može ostvariti ukoliko ispunjava sledeće uslove i priloži traženu dokumentaciju:
1. Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu;
2. Potvrdu matičnog saveza da učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni sportski savez Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini (ne odnosi se sportsko-rekreativna društva i školska sportska društva);
3. Potvrdu kluba o angažovanju stručnjaka sa ovjerenom kopijom licence;
4. Ugovor/potvrdu o korišćenju prostora za obavljanje svoje djelatnosti;
5. Potvrdu Poreske uprave da nema poreske dugove;
6. Potvrdu poslovne banke da nema blokadu poslovog računa;
7. Potvrdu organa lokalne uprave nadležnog za sport da je dostavio finansijski izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava iz budžeta Opštine Nikšić za kalendarsku godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši raspodjela sredstava (potvrde se izdaju do 25. januara 2022. godine);
8. Program rada za period od godinu dana sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava – opisno i troškovno po svakoj stavci.
9. Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti procjena programa i utvrđivanje iznosa sredstava koja se dodjeljuju sportskom klubu su:
Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti procjena programa i utvrđivanje iznosa sredstava koja se dodjeljuju sportskom klubu su:
1. DRUŠTVENI ZNAČAJ SPORTSKE DISCIPLINE:
1.1. Masovnost članova sportskog kluba;
1.2. Broj registrovanih članova sportskog kluba u muškoj i ženskoj konkurenciji u uzrasnim kategorijama;
1.3. Tradicija postojanja sportskog kluba;
1.4. Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja koja se održavaju po kalendaru nacionalnih saveza;
1.5. Dodjeljivanje besplatnog termina sportskom klubu za odvijanje trenažnog procesa.
2. BODOVANjE EKIPNIH SPORTOVA:
2.1. Karakter takmičenja;
2.2. Broj ligaških takmičenja;
2.3. Rang ligaških takmičenja;
2.4. Kvalitet ligaških takmičenja;
2.5. Broj turnirskih (kup) takmičenja po kalendaru nacionalnog ili međunarodnog sportskog saveza;
2.6. Seniori u nacionalnom ligaškom takmičenju;
2.7. Mlađe kategorije u nacionalnim ligaškim takmičenjima;
2.8. Sve kategorije takmičara sportskog kluba na zvaničnim međunarodnim ligaškim takmičenjima (evropska i regionalna).
3. BODOVANjE POJEDINAČNIH SPORTOVA:
3.1. Seniori u nacionalnim pojedinačnim prvenstvima;
3.2. Mlađe kategorije u nacionalnim pojedinačnim prvenstvima;
3.3. Sve kategorije takmičara na međunarodnim turnirskim takmičenjima;
4. REPREZENTATIVNA TAKMIČENJA:
4.1. Broj takmičara sportskog kluba u reprezentativnim selekcijama Crne Gore;
4.2. Postignuti rezultat takmičara sportskog kluba u svim kategorijama u reprezentativnim selekcijama Crne Gore na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u pojedinačnim i ekipnim sportovima.
5. RAVNOPRAVNO UČEŠĆE MUŠKARACA I ŽENA;
6. VREDNOVANjE OLIMPIJSKOG SPORTA.
Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu organa lokalne uprave nadležnog za sport – Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje, a dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Nikšić – Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Sektor za sport, ul. Dragice Pravice bb, sa naznakom: za JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2022. GODINU ili na šalterima Građanskog biroa Opštine Nikšić.
Prijavni obrazac se može preuzeti na veb sajtu Opštine i na šalterima Građanskog biroa Opštine Nikšić.
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana, od 18. januara do 1. februara 2022. godine.
Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene prijave na Konkurs, prijave koje nijesu sačinjene na propisanom obrascu, kao i dokumentaciju koja nije predata kompletna.
Konkurs je objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli Opštine Nikšić i na veb sajtu: www.niksic.me.
Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Sektor za sport, ul. Dragice Pravice bb ili na telefon 040/243-951.