oglas za posao niksicoglas za posao niksic

 

JZU Opšta bolnica Nikšić raspisala je 16. 01. konkurs za radno mjesto ljekar/ka specijalista / kinja interne medicine

Uslovi: Uslovi koje kandidati/kinje treba da ispunjavaju: Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita, VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Medicinski fakultet – spec. interne medicine. Položen stručni ispit. Provjera radnih sposobnosti – nije predviđena. Kandidati su uz molbu dužni da prilože dokaz o stručnoj spremi (Diplomu o završenom medicinskom fakultetu, diploma o stečenom stručnom zvanju specijaliste interne medicine, odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori); licencu za rad, kopiju biometrijske lične karte, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje. Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj kopiji. Prijave sa dokazima slati na adresu JZU Opšta bolnica Nikšić, Ul.Nikca od Rovina bb., Nikšić.