Zakon o slobodnom pristupu informacijama je od izuzetnog značaja za osnaživanje građana u procesu donošenja odluka, dok je cjelokupna i adekvatna njegova primjena izuzetno bitna u domenu borbe protiv korupcije, što je jedan od prioriteta Crne Gore, zaključak je današnje javne rasprave koju je Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori organizovala u prostorijama Opštine Nikšić.
Skup je održan u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Prema riječima Alin Robertsa, višeg političkog savjetnika Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Zakon o slobodnom pristupu informacijama ima višestruki značaj za demokratizaciju i anti koruptivno djelovanje svih društvenih struktura.
„Suština moje priče navodi nas na zaključak da je pravo na slobodan pristup informacijama jedan od najvažnijih preduslova za demokratizaciju crnogorskog društva“, rekao je Roberts.
Potpredsjednik nikšićke Opštine Đoko Krivokapić kazao je da je glavni cilj Zakona da se javnosti približi dostupnost informacijama.
„Svi građani imaju pravo da dobiju sve tražene informacije, kao i u svim demokratskim zemljama. Podnosioci zahtjeva trebali bi biti konkretniji, dok će naša aktivnost doprinijeti dodatnom angažovanju“, rekao je Krivokapić.
Član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović istakao je najvažnje karakteristike, ali i očigledne slabosti Zakona.
„Problem je u tome, što se ,pristup informacijama, ili u potpunosti dozvoljava, ili se odbija.Ograničenje o slobodnom pristupu informacijama nije potreba, jer se njime ugrožava pravo na zaštitu ličnih podataka“, kazao je Lacmanović.
On smatra da organi vlasti nemaju pravo da traže porijeklo izvora informacija, i navodi da je više nego realno da ovaj Zakon bude važna alatka u demokratskoj kontroli vlasti.
Novi Zakon, koji je uz podršku misije OEBS-a usvojen 2012. godine, sadrži lekcije i iskustva stečena u implementaciji prethodnog zakona.
Međutim, činjenice govore drugačije.Sa primjenom Zakona otpočelo se prije dvije godine, ali su ostali brojni izazovi i nedoumice, o kojima se ovom prilikom raspravljalo u javnosti.
„Problemi u implementaciji Zakona su vidljivi, uprkos našim naporima. Česte su dileme u pogledu interpretacije zakonskih odredbi u okviru državnih institucija, a veliki broj žalbi koje Agencija dobija,od kojih većina nije prihvaćena,pokazuje da je dalja rasprava o implementaciji Zakona od izuzetnog značaja“, rekao je Roberts.
Misija OEBS-a je u toku prethodne dvije godine organizovala oko 30 seminara u cilju jačanja savjesti o implementaciji Zakona. Seminari su organizovani u saradnji sa Upravom za kadrove, a na njima su prisustvovali predstavnici državnih institucija, medija i civilnog društva.
Događaju su prisustvovala dva predstavnika Agencije – Biljana Božić, šefica Odsjeka za slobodan pristup informacijama, koja je imala ulogu moderatora događaja i Radenko Lacmanović, koji je član Savjeta Agencije.
U ime NVO sektora, u raspravi su učestvovali predstavnici dvije nevladine organizacije:Vuk Maraš ispred Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Đorđije Brkuljan ispred Centra za demokratsku tranziciju (CDT). Obje organizacije već duže vrijeme prate implementaciju Zakona.
Predstavnik lokalne samouprave na ovom događaju bio je potpredsjednik Opštine Nikšić Đoko Krivokapić.
Najveći problem, ujedno i činjenica je da javnost nije u dovoljnoj mjeri upoznata sa zakonskim oderedbama i mogućnosti koje on pruža u pogledu ostvarivanja prava na informacije. Veliki broj građana još uvijek ne zna koje informacije su dostupne, kako ih zatražiti, kao ni kako se koriste informacije koje su u posjedu džavnih organa.
Ključni faktor, ali i izazov, je ubijediti građane da budu aktivniji na ovom polju, kao i unaprijediti svijest o tome koliko je značajno biti informisan. Najvažniji zadatak je objasniti da informacija nije vlasništvo državnih organa, već da ona pripada javnosti.