Marko Kovač

Za Okruglim stolom o Nacrtu zakona i izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, bio je ministar pravde Marko Kovač koji je govorio o značaju ovog zakona.

„Očekujemo da će se predloženim izmjenama zakona prevazići problemi primijećeni u njegovoj praktičnoj primjeni i omogućiti ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć posebno ranjivim kategorijama lica, koje do sada nisu bile prepozante kao korisnici ovog prava. Time će se doprinijeti i realizaciji preporuka Komiteta UN-a protiv torture, kao i usaglašavanju sa međunarodnim standardima u oblasti prava djeteta i preporukama predloženim od strane UNICEF-a, kada je u pitanju pristup pravdi djeci. S obzirom na to da je Crna Gora država socijalne pravde, te da teži afirmaciji ustavnih principa, ovim zakonom predlaže se da se besplatna pravna pomoć omogući u upravnim postupcima za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, zdravstvene zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja“, naveo je Kovač.
Učesnici ovog Okruglog stola bili su svi relevantni predstavnici kako NVO sektora tako i državnog. Tokom diskusije učesnici su imali pravo da komentarišu, postavljaju pitanja, daju sugestije.
“Sve navedene komentare i sugestije Ministartsvo pravde će pažljivo razmotriti u okviru postupka javne rasprave, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena”,naglasili su iz Ministarstva pravde.
Izvor: CDM