Nacrt porodičnog zakona, koji je trenutno u pripremi, predviđa strogu zabranu tjelesnog kažnjavanja djece. Praksa zemalja u EU je da roditelji ne smiju da tuku djecu rukom, kaišem, prutom.

 
,,Novim nacrtom Porodičnog zakona zabranjuje se tjelesno kažnjavanje, a implementacija zakona biće podržana kampanjom podizanja svijesti. Međutim, da bi se uspostavio funkcionalan sistem zaštite djece da se djelotvorno identifikuju, prijavljuju i upućuju slučajevi nasilja nad djecom, treba osnažiti kapacitete zaposlenih u zdravstvu, socijalnom sektoru, prosvjeti, sudstvu i policiji i osnažiti postojeće multisektorske mehanizme na lokalnom nivou da bi djelotvorno sprovodili Porodični zakon, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti i pripadajuće strategije i protokole”, navodi se u Integrisanom programu UN za Crnu Goru u periodu od 2017. do 2021. godine.

Praksa zemalja u EU predviđa Porodični zakon u kome će izričito stajati da je zabranjena upotreba fizičke sile kao metode vaspitanja. Mjere protiv roditelja koji tuku djecu, trebalo bi prema evropskoj praksi, da sprovode centri za socijalni rad.

Dijete će moći da prijavi fizičko kažnjavanje, a kao prva mjera, trebalo bi da bude upozorenje roditeljima da fizički ne kažnjavaju dete.

,,Ukoliko roditelji nastave da tjelesno kažnjavaju djecu socijalni radnici će ih uputiti na razgovor u porodično savjetovalište ili u ustanovu specijalizovanu za posredovanje u porodičnim odnosima. Kao krajnja mjera, u Porodičnom zakonu, trebalo bi da bude oduzimanje deteta, odnosno izmještanje iz primarne porodice, kada su u pitanju slučajevi zlostavljanja djece”, navodi se u saopštenju.