MZ Župa Nikšićka poziva stanovnike Župe na zbor radi donošenja Odluke o broju članova Savjeta MZ Župa Nikšićka.

Prvi savjet MZ Župa Nikšićka, povodom zbora građana, predlaže sljedeći dnevni red:

 

1. Donošenje Odluke o broju članova savjeta MZ Župa Nikšićka;
2. Izbor članova komisije za sprovođenje izbora za članove Savjeta MZ Župa Nikšićka;
3. Druga pitanja od značaja za sprovođenje izbora za članove Savjeta MZ Župa Nikšićka;
4. Ostala pitanja.

Drugi zbor građana se može održati i na njemu se mogu donositi punovažne odluke ako zboru prisustvuje najmanje 3 % građana sa područja MZ Župa Nikšićka.

Treći zbor građana MZ Župa Nikšićka održaće se u prostorijama doma naselja Carine, dana 13.03.2016. godine, sa početkom u 16:00 časova.