Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Nikšića objavio je javni poziv za jednog člana ovog tijela.

“Ovlašćenim predlagačima: stručnim institucijama, organizacijama, nevladinim organizacijama, stručnim udruženjima, mjesnim zajednicama, asocijacijama lokalnih vlasti i građanima da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, dostave Odboru za izbor i imenovanja, predlog kandidata za jednog člana Savjeta”, navodi se u saopštenju predsjednika ovog tijela Veljka Zarubice.

Za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ne može biti biran: poslanik ili odbornik, lokalni funkcioner, starješina organa lokalne uprave i rukovodilac javne službe, izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave, funkcioneri i članovi organa političkih stranaka, lica koja su pravosnažno osudjena za krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osudjena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Predlog kandidata podnosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem predlagača o kandidatu, a potrebno je dostaviti i pisanu saglasnost kandidata.

Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove ili putem telefona 040/213-073.