Klubovi i savezi dužni su da taksativno navedu i opišu kako i u kom obliku su potrošili dodijeljeni novac iz budžeta, na osnovu godišnjeg javnog konkursa, saopšteno je iz Ministarstva sporta.

Navodi se da će klubovi i savezi morati da dostave aktivnosti koje su planirali projektom, da li su ih realizovali i u kojoj mjeri, kao i informacije o eventualnim teškoćama u realizaciji projekta.

“Da bi izbjeglo bilo kakve improvizacije i odagnalo sve dileme u vezi sa odgovorom na to sve učestalije pitanje, Ministarstvo sporta pripremilo je Uputstvo sa detaljnom procedurom o pisanju izvještaja, periodičnih, kvartalinih i godišnjih, koje su klubovi i savezi dužni da dostave ministarstvu, shodno potpisanim Ugovorima”, piše u saopštenju Ministarstva dostavljenom agenciji MINA.

Navodi se da je neophodno da klubovi i Savezi prilože sve izvore kojima se može potvrditi realizacija planiranih aktivnosti (fotografije, video snimci, press kliping), kao i dokaze o vidljivom i transparentnom označavanju Vlade Crne Gore/Ministarstva sporta kao sufinansijera projekta (na šta ih obavezuje čl. 5 stav 2 Ugovora o korišćenju sredstava za sufinansiranje programa sportskih subjekata za 2017.godinu).

“Kada je riječ o finansijskom dijelu, sve isplate u vezi sa dodijeljenim novcem, sportski subjekti treba da realizuju sa računa naznačenog u konkursnoj dokumentaciji. Tu je i tabelarni prikaz troškova za realizaciju programa i čine ga podaci o vrsti troška, broju fakture ili računa po kojem je izvršeno plaćanje, naziv pravnog lica kojem je izvršena uplata, broj izvoda iz banke i datum transakcije, numeričku oznaku dokumenta i iznos”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da je za sve vrste troškova neophodno priložiti specifikaciju, fakturu potpisanu i sa pečatom ovlašćenog lica, kao i izvod iz banke kao dokaz o njegovoj isplati.

“Za dnevnice i troškove puta potrebno je priložiti popunjen putni nalog u skladu sa obračunom troškova. U slučaju plaćanja honorara, putnih troškova i dnevnica preko blagajne potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju (nalog za isplatu, izvod o podizanju gotovine, dnevnik blagajne, gotovinske račune, ugovore, odluke)”, stoji u saopštenju Ministarsstva sporta.

Navodi se da je za kupovinu robe i opreme potrebno da se na računu vidi detaljna specifikacija usluga i robe koja je kupljena.

Saopšteno je da svaki račun mora potpisati i ovjeriti ovlašćeno lice i da se uz njega može priložiti i fiskalni račun.

“Neadekvatni, odnosno nepotpuni putni nalozi sa obračunom troškova, fakture koje nijesu potpisao i pečatirao ovlašćeno lice i koje se ne odnose na projektne aktivnosti sa kojima je subjekat aplicirao, kao i predračuni, neće se uzimati u razmatranje”, saopšteno je iz Ministarstva sporta.

Naglašeno je da će svako odstupanje od navedene procedure Ministartsvo sporta tretirati kao nenamjensko korišćenje sredstava i raskinuti ugovor sa korisnikom.

“U zavisnosti od novca dobijenog po osnovu Konkursa, klubovi i savezi dužni su da dostavljaju izvještaje na sljedeći način: ukoliko je podrška manja od 5.000 EUR sportski subjekat je dužan da uz Formular 1. dostavi godišnji izvještaj, a ukoliko je visina podrške jednaka ili veća od 5.000 sportski subjekat je dužan da dostavlja periodične izvještaje u skladu sa dinamikom predviđenom Ugovorom i godišnji izvještaj – Formular 1 i Formular 2”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da je Ministsrstvo sporta pripremilo Uputstvo sa detaljnom procedurom o pisanju izvještaja, koje su klubovi i savezi dužni da dostave ministarstvu, shodno potpisanim Ugovorima.

“Izvještaji se sastoje od tekstualnog i finansijskog dijela, uz formulare koje korisnici, kao i Uputstvo, mogu preuzeti sa sajta Minisarstva sporta, prateći sljedeći link http://www.ms.gov.me/…/Procedura-o-nacinu-izrade-i-dostavlj…“, stoji u saopštenju koje je potpisao ministar NIkola Janović.