video kampanja

Sprovođenje sistemskih promjena, koje će omogućiti stvaranje uslova za depolitizaciju, međuresorsku sinergiju i unapređenje rada misija je Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, a u prvih 100 dana, postavljeni su sigurni temelji na kojima će se graditi politika tog Ministarstva, poručuje ministarka Vesna Bratić.

Ona je to saopštila u okviru video kampanje “Potpisujem” koju, povodom 100 dana rada, realizuje Vlada Crne Gore.
Kao društvo zasnovano na znanju, kako je kazala, unapređuje se sistem obrazovanja kako bi se što bolje odgovorilo potrebama tržišta rada, stvaranju konkurentnog kadra i boljoj poziciji crnogorskog sistema obrazovanja u međunarodnim okvirima.
“Kreirali smo sveobuhvatan, precizan i realističan plan rada. U cilju depolitizacije procesa rukovođenja pokrenute su kadrovske promjene u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Cilj je da školama upravljaju najsposobniji, najodgovorniji, najposvećeniji prosvjetni radnici kojima su prioritet nastava i učenje, a ne politički angažman”, navela je Bratić.
Riješen je, kako je kazala, problem prevoza učenika koji se školuju u otežanim uslovima u Beranama, Bijelom Polju i Murinu.
“Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji i digitalnim tehnologijama. Ostvarna je saradnja sa UNDP-jem i UNICEF-om u vezi sa elektronskim upisom studenata na univerzitete u Crnoj Gori. Formirana je radna grupa za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju, koji će omogućiti demokratizaciju odlučivanja u ustanovama visokog obrazovanja”, kazala je Bratić.
U cilju obazrivijeg priznavanja inostranih obrazovnih isprava kreiran je, kako je kazala, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.
Bratić je istakla da se naročita pažnja posvećuje nauci i mladima.
“Započeli smo pregovore sa predstavnicima Evropske komisije o potpisivanju ugovora za program Horizont Evropa, čime će biti obezbijeđen i precizno trasiran put investiranja u nauku u periodu od 2021. do 2027. godine. Formiran je Savjet za naučno-istraživačku djelatnost, a jedna od njegovih prvih aktivnosti biće mapiranje mlade naučne zajednice u dijaspori. Pružena je nedvosmislena i jaka podrška Međunarodnom naučnom projektu SEEIIST čiji je cilj izgradnja centra za liječenje kancera u jugoistočnoj Evropi”, navela je Bratić.
Cijeneći da su kulturna dobra prepoznata kao važan činilac nacionalnog identiteta i da predstavljaju dugoročan resurs za održivi razvoj, planirana je, kako je kazala, izrada Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
“Intenzivno se radi na izradi Nacionalnog programa razvoja kulture 2021–2025. U toku je potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade SR Njemačke u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, sporta i mladih”, rekla je Bratić.
Dodala je da su definisane prioritetne programske aktivnosti u oblasti sporta za ovu godinu.
“Duboko svjesni da svi naši građani i građanke očekuju promjene, sve aktivnosti podredili smo uspostavljanju sistema koji će te promjene i omogućiti, kako bismo svi zajedno gradili društvo jednakih prava, društvo zasnovano na pravdi, istini, poštenju i poštovanju. Crnogorski građani i građanke zaslužuju takvo društvo, a njegovi temelji postavljaju se i mudro grade kroz obrazovanje, nauku, kulturu i sport”, poručila je Bratić.
Izvor: Antena M