jelena milic

Kao što je poznato, položaj Roma i Egipćana egzistencijalno je veoma težak, međutim ne možemo a da ne primijetimo da se poslednjih godina preduzimaju značajni napori na svim nivoima sa ciljem direktnog impakta na ovu problematiku. Da bi se o značajnijim pomacima moglo govoriti, potrebno je mnogo sistematskog i temeljnog rada, insitucija, organizacija ali i svakog pojedinca.

“Egzistencijalni problem vuče sa sobom i mnoge druge probleme, stvarajući tako mrežu problema, od kojih svaki ponaosob zahtijeva detaljnu razradu i odgovoran pristup na rešavanju i stremljenju ka unapređenju položaja”, kazala je za naš portal Jelena Milić, direktorica Defendoligija Centar Crne Gore.

Na pitanje da li su pripadnici RE populacije diskriminisani, Milić kaže da je diskriminacija širok pojam, njeno shvatanje je isključivo stvar pojedinca.

“Prema istraživanjima koja su sprovođenja u poslednjim godinama uočeno je da postoji izražena etnička distanca među većinskim i manjinskim stanovništvom, što predstavlja problem na kojem se posebno treba posvetiti”, kaže ona.

Položaj pripadnika RE zajednice može biti bolji, poslednje godine dokazale su poseban iskorak, ali je problematika diskriminacije i etničke distance i dalje prisutna, a o tome najbolje mogu posvjedočiti sami predstavnici ove zajednice.

“Uloga Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” pod čijim pokroviteljstvom funkcioniše jedini takav servis u Crnoj Gori “Dnevni Centar za djecu i porodicu “Defendologija” primjer je dobre prakse, a rezultati rada pokazuju veliku posvećenost u radu sa djecom, porodicama, a posebno je značajan rad sa djecom koja su ugrožena prosjačenjem. Uloga ovakvog servisa naišla je na veoma zavidno prihvatanje od same zajednice, te gotovo sakodnevno nailazimo na obraćanje predstavnika zajednice vezano za ostvarivanje njihovih prava, veoma često smatraju da ugroženi prilikom ostvarivanja prava, ali se konkretno diskriminacija mora utvrđivati u svakom konkretnom slučaju”, kazala je Milić.

Lokalne institucije pomažu Re populaciji.

“Lokalne institucije pomažu svakako sa aspekta stanovanja, ostvarivanja prava, socijalnog i materijalnog obezbjeđivanja porodice, pomoć ovoj ugroženoj kategoriji mora biti veća, te potrebno je tražiti dugotrajnija rješenja”, istakla je ona.

Kada su u pitanju organizacije i institucije, to su pored Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminiološka istraživanja “Defendologija”, Crveni Krst, Centar za socijalni rad, Centar za Romske inicijative, Opštinski Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Centar za afirmaciju RE poulacije, Romska nada, Romsko srce, itd…

Kada je u pitanju broj RE porodica u Nikšiću, prema evidenciji koju vode zaposleni u Dnevnom Centru u Nikšiću ima oko 240 porodica u RE naseljima u Nikšiću.