oglas za posao

JU OŠ Ratko Žarić je 20.02.2023. raspisala konkurs za 2 radna mjesta:

  1. Profesor/ica informatike sa tehnikom – na određeno vrijeme, radno vrijeme nepuno 9 (devet) nastavnih časova sedmično. Radni odnos se zasniva do povratka zaposlenog sa bolovanja, a najduže do 31. avgusta 2023.godine.
  2. Profesor/ica fizike – na određeno vrijeme, radno vrijeme nepuno 5 (pet) nastavnih časova sedmično, a najduže do 31. avgusta 2023.godine.
Uslovi koji kandidat mora ispunjavati su: fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti profila VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom; položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; dozvola za rad (licenca); crnogorsko državljanstvo; zdravstvena sposobnost; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijskre lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: JU OŠ „Ratko Žarić“ Nikšić Njegoševa 16 ili lično sekretaru škole u vremenu od 7:30h do 14:30h svakog radnog dana.