posao

JU OŠ Olga Golović je 24.02.2023. raspisala konkurs za više radnih mjesta:

Nastavnik/ca informatike sa tehnikom – na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom od 18 nastavnih časova sedmično, i to do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 31.08.2023. godine

Nastavnik/ca crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti – na određeno vrijeme, sa nepunim radnim vremenom od 8 nastavnih časova sedmično, a najduže do 31.08.2023. godine

Nastavnik/ca matematike – na neodređeno vrijeme

Nastavnik/ca matematike – na određeno vrijeme, sa nepunim radnim vremenom od 8 nastavnih časova sedmično, a najduže do 31.08.2023. godine

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
Fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti ( profila ), VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK–a), u skladu sa posebnim propisom;
Položen stručni ispit za rad u obrazovno–vaspitnim ustanovama; Posjedovanje licence za rad u obrazovno–vaspitnim ustanovama;
Crnogorsko državljanstvo;
Opšta zdravstvena sposobnost;
Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Napomena: Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o istom ili ovjerena kopija biometrijske lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju poštom na adresu JUOŠ ,,Olga Golović” – Nikšić, Skadarska br.7, sa naznakom za Konkurs ili u kancelariju Sekretara škole radnim danima od 10-13 časova, i to u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Kontakt telefon:
040/213-194