oglas za posao

JU OŠ Braća Labudović je 24.02.2023, raspisala konkurs za radno mjesto profesora/ice matematike.

Radno vrijeme je puno, 16 časova nedeljno, a dužina zaposlenja na određeno vrijeme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva a najduže do 31.08.2023. godine.
Kandidat/kinja za profesora/icu matematike treba da ispunjava sljedeće uslove: – završen fakultet za profesora matematike, diplomirani matematičar, profesora matematike i informatike, profesor matematike i fizike, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 odnosno 300 kredita CSPK-a); – položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; – dozvolu za rad (licencu); – crnogorsko državljanstvo; – ima opštu zdravstvenu sposobnost; – dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Napomena: Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijskre lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: JU OŠ „Braća Labudović” Nikšić Bistrička 66. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontakt telefon
040/247-082